UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.
Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).
Takýmito informáciami sú zloženie, obchodné meno, farba, balenie, kategória výrobkov a toxikologické informácie.
Cieľom UFI je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré sa poskytujú s výrobkom uvádzaným na trh.
Podmienkou pre pridelenie UFI je, že všetky výrobky, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI, musia mať rovnaké zloženie nebezpečnej zmesi.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2020 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).
Takzvané prechodné obdobie pre výrobky už uvedené na trh a nahlásené príslušným orgánom členských štátov pred 1.1.2020 je určené do 1. januára 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

Dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú takéto výrobky na trh, budú musieť poskytovať konkrétne informácie o výrobkoch, vrátane UFI, povereným národným inštitúciám, kde uvádzajú výrobky na trh.
Novo sa zavádza Európsky systém kategorizácie výrobkov, ktorý je tiež potrebné použiť pre účely nahlasovania nebezpečných zmesí.

Informácie sa do ECHA Submission Portal môžu vkladať vo formáte PCN (Poison Centres Notification format).
Nástroje a podpora na vytvorenie UFI, vytvorenie PCN a podanie ifnormácií do portálu ECHA sú k dispozícii na webových stránkach ECHA:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/home

UFI a ďalšie povinne poskytnuté informácie, budú v prípade tiesňového volania prednostne používať toxikologické informačné centrá v členských krajinách EÚ. Napríklad okrem obchodného mena je možné operátorovi centra pre výskum jedov prečítať UFI priamo zo štítka výrobku tak, aby presne identifikoval výrobok, ktorý je predmetom udalosti s expozíciou danej zmesi.

Na vytvorenie UFI pre zmes je potrebné číslo DPH (alebo tzv. firemný kľúč, v konkrétnych prípadoch) a pre zmes konkrétne číslo zloženia.
Zadaním týchto dvoch čísel do generátora UFI agentúry ECHA vám online nástroj poskytne kód UFI. Číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie toho, aby UFI bolo jedinečné, aby nedošlo k prekrývaniu medzi UFI generovanými rôznymi spoločnosťami.

Spoločnosti budú povinné oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené na použitie u spotrebiteľov.
Zmesi určené na profesionálne použitie budú musieť byť oznámené do1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie až do 1. januára 2024.

Spoločnosti musia byť pripravené používať označenie UFI na štítkoch pred ich konečným termínom na odoslanie týchto informácií o produktoch do národných toxikologických informačných centier.
V praxi to znamená, že generovanie UFI a tlač vhodných štítkov výrobkov by mali byť starostlivo naplánované v harmonograme každej spoločnosti a môžu byť vykonané pred príslušnými lehotami určenými v legislatíve.

Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Základom je poznať aktuálny stav vo Vašej spoločnosti –

* REACH + CLP skríning https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

* REACH + CLP audit https://ekotoxcenters.eu/reach-clp-audit/

* KBU skríning https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/kbu-skrining-analyza-stavu-kbu/

Zavádzanie manažmentu chemickej bezpečnosti: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

________________________________________

EKOTOX CENTERS

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy viac ako 25 rokov.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Facebook: Ecotoxicological Centers