Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Európska chemická agentúra (ECHA) predstavila návrh na obmedzenie mikroplastových častíc ktoré sú cielene pridávané do zmesí používaných spotrebiteľmi alebo profesionálmi. V prípade prijatia, toto obmedzenie môže zredukovať množstvo mikroplastov uvoľňovaných do zložiek životného prostredia v EÚ o 400 tisíc ton za 20 rokov.

20. marca 2019 komisie RAC a SEAC odsúhlasili návrh na reštrikcie mikroplastov tak ako ho navrhuje ECHA.

ECHA hodnotila zdravotné a environmentálne riziká ktoré môžu spôsobovať cielene pridávaných mikroplastov s výsledkom, že celoeurópske reštrikcie sú opodstatnené.

Výsledky hodnotenia poukazujú na to že s najväčšou pravdepodobnosťou sa cielene pridávané mikroplasty akumulujú v terestriálnych zložkách životného prostredia vzhľadom na koncentrovanie sa v odpadných kaloch ktoré sa často používajú ako hnojivá. Oveľa menšia časť týchto mikroplastov sa uvoľňuje priamo do vodného prostredia.

Príčinou obáv sú najmä perzistencia a potenciál nebezpečných účinkov alebo bioakumulácia mikroplastov. Ak sa mikroplasty raz uvoľnia, sú extrémne perzistentné v zložkách životného prostredia a ostávajú tam tisíce rokov, a je prakticky nemožné ich odstrániť. V súčasnosti nie je možné určiť dopady tok dlho trvajúcej expozície na životné prostredie.

Dostupnosť údajov o možných účinkoch je obmedzená, čiastočne z dôvodu obtiažnosti hodnotenia rizík v terestriálnych zložkách životného prostredia. Z dôvodu malej veľkosti u mikroplastov a nanoplastov – ešte menšie čiastočky ktoré sú tvorené počas ďalšej degradácie mikroplastov – môžu byť priamo prijímané v potrave a teda sa stávajú súčasťou potravného reťazca. Potenciálne účinky na ľudské zdravie nie sú dobre známe.

Vo všeobecnosti použitie mikroplastov vo výrobkoch ktoré rezultuje uvoľňovaním do životného prostredia nie je dostatočne kontrolované.

Návrh ECHA je zacielený na obmedzenie cielene pridávaných mikroplastov v prípade výrobkov, u ktorých sa nedá vyhnúť uvoľňovaniu do životného prostredia.

Definícia „mikroplastov“ je široká a zahŕňa malé, typicky mikroskopické (menej než 5 mm) častice zo syntetického polyméru, ktoré odolávajú (bio)degradácii. Predstavuje širokú škálu použití v spotrebiteľských výrobkoch a výrobkoch pre profesionálne použitie v množstve sektorov, vrátane kozmetických výrobkov, detergentov, výrobkov na ošetrovanie, farby a laky, stavebné materiály a zdravotnícke produkty, rovnako ako rôzne výrobky používané v poľnohospodárstve, v ropnom a plynárenskom sektore.

ECHA vyhodnotila aj socio-ekonomické dopady navrhovaných obmedzení a je si vedomá že reštrikcie s veľkou pravdepodobnosťou budú mať za následok rôzne náklady v závislosti od predmetného typu produktu. Napriek tomu sa javí uplatnenie reštrikcií efektívne z hľadiska ceny a nákladov u všetkých sektorov, vrátane poľnohospodárskeho sektora, identifikovaného ako najväčší zdroj cielene pridávaných mikroplastov.

Viaceré členské štáty EÚ už uplatňujú zákazy na použitie mikroplastov v niektorých typoch produktov, najčastejšie v prípade zmývateľných kozmetických výrobkov.

https://echa.europa.eu/documents/10162/82cc5875-93ae-d7a9-5747-44c698dc19b6