EkotoxInfo 1/2023 

<strong>EkotoxInfo 1/2023</strong> 

EkotoxInfo 1/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za január 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov
 2. PFASs návrh obmedzení
 3. 2,4-dinitrotoluene návrh obmedzení
 4. International Panel on Chemical Pollution (IPCP)
 5. Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky boli zverejnené
 7. Biocídy – SPC editor – IUCLID

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023


 1. REACH REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov

ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Ekotox REACH webpages: https://ekotoxcenters.eu/news/kandidatsky-zoznam/

 • PFASs návrh obmedzení

ECHA: Vnútroštátne orgány Dánska, Nemecka, Holandska, Nórska a Švédska predložili agentúre ECHA návrh na obmedzenie perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA uverejní podrobný návrh, ktorý je jedným z najširších v histórii EÚ, 7. februára 2023.

ECHA REACH PFAS restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • 2,4-dinitrotoluene restriction proposal

ECHA: K dispozícii je spoločné stanovisko výborov pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu pre 2,4-dinitrotoluénu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluene restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

Medzinárodný panel pre chemické znečistenie.

V roku 2022 sa Environmentálne zhromaždenie Organizácie Spojených národov (UNEA) rozhodlo zriadiť vedecko-politický panel, ktorý má ďalej prispievať k správnemu nakladaniu s chemikáliami a odpadom a predchádzať znečisťovaniu.

Možným znením rozsahu pôsobnosti by mohlo byť „posilnenie vedecko-politického rozhrania o správnom nakladaní s chemikáliami, odpadom a znečistením a súvisiacich vplyvoch na celosvetovej a regionálnej úrovni s cieľom chrániť zdravie ľudí a ekosystémov“.

Prvé zasadnutie ad hoc otvorenej pracovnej skupiny pre vedecko-politický panel (OEWG-1.2) sa bude konať od 30. januára do 3. februára 2023 v thajskom Bangkoku.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Sektorový prístup pre kovy a anorganické látky

Štvorročný program sektorového prístupu pre kovy a anorganické látky (MISA) bol ukončený na konci roka 2022. Záverečná správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou ECHA, Eurometaux a 29 priemyselnými združeniami pri riešení technických a vedeckých otázok špecifických pre kovy, je teraz k dispozícii.

MISA Final Report webpage: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky

Nová správa uverejnená s odporúčaniami týkajúcimi sa bežne používaných výnimiek EÚ v oblasti ROHS.

19. decembra 2022 bola zverejnená správa, v ktorej sa sumarizuje posúdenie výnimiek ONL EÚ a odporúča sa, aby Európska komisia prijala tieto výnimky ako postup.

Dvanásť výnimiek z prílohy III k smernici EÚ o ONL, známych ako balík 23, bolo preskúmaných v rámci spoločného úsilia Fraunhoferovho inštitútu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu (IZM), Inštitútu OSN pre odbornú prípravu a výskum (UNITAR) a BIO inovačných služieb (Bio IS).

Vyhodnotenie výnimiek Smernica 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocídy – SPC editor – IUCLID

Žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku musí obsahovať súhrn charakteristických vlastností výrobku (SPC). Doteraz bol tento súbor pripravený pomocou SPC Editora.

V budúcnosti sa to zmení a na prípravu SPC budete musieť použiť aplikáciu IUCLID. V rámci prípravy na prechod už teraz nájdete podporné materiály na webovom sídle agentúry ECHA.

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/