EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

 1.     Selekcia chemických látok na trhu EÚ pre regulačné opatrenia
 2.     REACH registračná dokumentácia – požiadavky na zvýšenie kvality
 3.     UFI – aktuálny vývoj – CLP Príloha VIII
 4.     Kontrola expozície na pracoviskách

 • Selekcia chemických látok na trhu EÚ pre regulačné opatrenia

Cieľom Európskej chemickej agentúry (ECHA) je do roku 2027 zlepšiť chemickú bezpečnosť, zabezpečiť  úplný prehľad o všetkých registrovaných látkach na trhu EÚ. Celý postup je definovaný Integrovanou regulačnou stratégiou, ktorej prvá verzia bola zverejnená v roku 2019.

Zameriava sa na určenie potreby doplnenia informácií registrujúcimi, alebo priamo opatreniami pre kontrolu rizík. Registrované látky boli zmapované s cieľom určiť ďalšie regulačné kroky. Aktuálne sa pozornosť sústreďuje na 4 700 látok registrovaných v objemoch nad 100 ton. Viac než 40% týchto látok bolo už rozdelených do skupín.

Látky sú rozdelené do 3 skupín:

1. Látky s vysokou prioritou pre doplnenie dát a hodnotenie (oranžová farba) – aktuálne 1300 látok.
2. Látky s vysokou prioritou pre kontrolu rizík (žltá farba) – aktuálne 270 látok.
3. Látky s nízkou prioritou pre ďalšie regulačné opatrenie (tmavozelená farba) – aktuálne 450 látok.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://ekotoxcenters.eu/reach/zavadzanie-systemu-reach/


 • REACH registračná dokumentácia – požiadavky na zvýšenie kvality

Preverovanie úplnosti a kvality registračnej dokumentácie ku látkam je logickým a očakávaným krokom ECHA. Stále sa opakujúce zistenia o nízkej kvalite registračných dát v Európe majú za následok zvýšenie tlaku regulačných orgánov na spoločnosti ktoré svoje látky registrovali v ostatných rokoch. Pokiaľ chce ECHA splniť svoj cieľ prehodnotenia údajov o všetkých registrovaných chemických látkach s cieľom použiť tieto dáta na zvýšenie chemickej bezpečnosti, nepôjde to bez ďalších investícií do doplnenia dát. Tieto náklady musí z najväčšej časti znášať priemysel. Aj keď bola podaná spoločná registrácia, zodpovedným nie je iba hlavný registrant, ale všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou spoločného podania.

ECHA najnovšie zdôrazňuje, aby každý registrant preveril údaje, ktoré sú súčasťou registračnej dokumentácie:

 1. Správna identifikácia registrovanej látky.
 2. Vloženie fyzikálno-chemických, toxikologických a environmentálnych informácií.
 3. V prípade použitia metódy read-across, správne a dostatočné zdokumentovanie hypotézy.
 4. Pravidelné dopĺňanie informácií v registračnej dokumentácii.
 5. Správna klasifikácia registrovanej látky.

Ak hľadáte pomoc pri registrácii a aktualizácii dosieru, kliknite na tento link: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/


 • UFI – aktuálny vývoj – CLP Príloha VIII

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia – sa bude meniť s cieľom harmonizovať terminológiu a doplniť, respektíve upresniť niektoré požiadavky tohto nariadenia.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2020 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).

Takzvané prechodné obdobie pre výrobky už uvedené na trh a nahlásené príslušným orgánom členských štátov pred 1.1.2020 je určené do 1. januára 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.

Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).

Aktuálne informácie o UFI kódoch nájdete na tomto linku: https://ekotoxcenters.eu/news/ufi-kody-nove-povinnosti-od-1-1-2020/

Spoločnosti budú povinné oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené na použitie u spotrebiteľov. Zmesi určené na profesionálne použitie budú musieť byť oznámené do 1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie až do 1. januára 2024.

Podľa dnešných informácií sa uvažuje o posunutí termínu pre zmesi určené pre spotrebiteľov na 1. januára 2021.

Na tieto nové požiadavky sa pripravuje aj systém Chemdox, čím sa tento praktický nástroj pre tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov, etikiet a ďalšej dokumentácie stane univerzálnym nástrojom pre široké použitie v obchode a priemysle: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/sw-produkty/


 • Kontrola expozície na pracoviskách

Expozičné limity pre pracovné prostredie (occupational exposure limit (OEL)) je regulačný nástroj pre stanovenie bezpečných koncentračných hladín chemických látok v pracovnom ovzduší.

Európska komisia a ECHA sa v januári 2019 dohodli, že agentúra ECHA začne vydávať odporúčania pre prioritné OEL v rámci legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia (OSH). ECHA predpokladá, že spracuje hodnotenie pre 4 až 5 látok ročne.

Viac o podmienkach expozície a o expozičných scenároch sa dočítate tu: https://ekotoxcenters.eu/reach/expozicny-scenar/

Zdroj: ECHA/NR/19/18 (20.5.2019)

Úplná správa agentúry ECHA je dostupná v EN verzii na: https://echa.europa.eu/sk/-/may-newsletter-online


Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Základom je poznať aktuálny stav vo Vašej spoločnosti –

REACH + CLP skríning
KBU skríning

Zavádzanie manažmentu chemickej bezpečnosti: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach.

 • REACH konferencia 2019 – skoré zvýhodnené prihlásenie do 31.5.2019!!!

REACH konferencia 2019 – najdôležitejšia udalosť pre chemickú legislatívu v stredoeurópskom regióne – plenárne prednášky spolu s 3 diskusnými sekciami – zástupcovia európskych priemyselných zväzov, predstavitelia európskych inštitúcií a Európskej chemickej agentúry (ECHA), členských štátov…
Aktuálny program a možnosť prihlásenia: https://reachconference.eu/

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers


Pre odhlásenie z odberu noviniek, kliknite na tento link.