SVHC

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Predkladanie pripomienok do 17. októbra 2022.

Helsinky, 7. septembra 2022 – látky a príklady ich použitia:

  • 4,4′-sulfónyldifenol (bisfenol S; BPS) (ES 201-250-5, CAS 80-09-1). Používa sa na výrobu celulózy, papiera a papierových výrobkov, textilu, kože alebo kožušiny a chemikálií.
  • Kyselina perfluórheptánová a jej soli (EC -, CAS -). Látky nie sú registrované podľa nariadenia REACH.
    Melamín (EC 203-615-4, CAS 108-78-1). Používa sa v polyméroch a živiciach, náterových výrobkoch, lepidlách a tesniacich materiáloch, výrobkoch na úpravu kože a laboratórnych chemikáliách.
  • Izobutyl-4-hydroxybenzoát (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3). Používa sa pri výrobe látok a v náterových výrobkoch, plnivách, tmeloch, omietok, modelovacej hline a atramentoch a toneroch.
  • Bis(2-etylhexyl)tetrabromoftalát pokrývajúci ktorýkoľvek z jednotlivých izomérov a/alebo ich kombinácií (EC-, CAS-). Používa sa ako spomaľovač horenia a ako zmäkčovadlo pre pružný polyvinylchlorid a na použitie pri izolácii drôtov a káblov, fóliách a fóliách, kobercových podkladoch, potiahnutých textíliách, obkladoch stien a lepidlách.
  • Oxid bárnatý diboron tetraoxid (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2). Používa sa vo farbách a náteroch.
  • Reakčná hmotnosť 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluór-4-(1,1,1,2,3,3,3,3-heptafluórpropán-2-yl)morfolínu a 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluór-4-(heptafluórpropyl)morfolínu (FC-770) (EC 473-390-7, CAS -). Používané vo výrobkoch, odbornými pracovníkmi (rozšírené použitie), pri formulácii alebo prebaľovaní, v priemyselných závodoch a vo výrobe.
  • 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropylidéndiofenol (tetrabromobisfenol-A; TBBPA) (ES 201-236-9, CAS 79-94-7). Používa sa ako reaktívne spomaľovač horenia a ako aditívny spomaľovač horenia pri výrobe polymérnych živíc, vo výrobkoch, ako sú dosky s plošnými spojmi potiahnuté epoxidom, dosky plošných spojov, papier a textílie.
  • 1,1′-[etán-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzén] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1). Látka nie je registrovaná podľa nariadenia REACH.

Uzávierka pripomienok je 17. októbra 2022.

Ďalšie informácie: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern

ECHA: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern

Ekotox REACH stránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/