Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Predkladanie pripomienok do 17. októbra 2022.

Helsinky, 7. septembra 2022 – látky a príklady ich použitia:

  • 4,4′-sulfónyldifenol (bisfenol S; BPS) (ES 201-250-5, CAS 80-09-1). Používa sa na výrobu celulózy, papiera a papierových výrobkov, textilu, kože alebo kožušiny a chemikálií.
  • Kyselina perfluórheptánová a jej soli (EC -, CAS -). Látky nie sú registrované podľa nariadenia REACH.
    Melamín (EC 203-615-4, CAS 108-78-1). Používa sa v polyméroch a živiciach, náterových výrobkoch, lepidlách a tesniacich materiáloch, výrobkoch na úpravu kože a laboratórnych chemikáliách.
  • Izobutyl-4-hydroxybenzoát (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3). Používa sa pri výrobe látok a v náterových výrobkoch, plnivách, tmeloch, omietok, modelovacej hline a atramentoch a toneroch.
  • Bis(2-etylhexyl)tetrabromoftalát pokrývajúci ktorýkoľvek z jednotlivých izomérov a/alebo ich kombinácií (EC-, CAS-). Používa sa ako spomaľovač horenia a ako zmäkčovadlo pre pružný polyvinylchlorid a na použitie pri izolácii drôtov a káblov, fóliách a fóliách, kobercových podkladoch, potiahnutých textíliách, obkladoch stien a lepidlách.
  • Oxid bárnatý diboron tetraoxid (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2). Používa sa vo farbách a náteroch.
  • Reakčná hmotnosť 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluór-4-(1,1,1,2,3,3,3,3-heptafluórpropán-2-yl)morfolínu a 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluór-4-(heptafluórpropyl)morfolínu (FC-770) (EC 473-390-7, CAS -). Používané vo výrobkoch, odbornými pracovníkmi (rozšírené použitie), pri formulácii alebo prebaľovaní, v priemyselných závodoch a vo výrobe.
  • 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropylidéndiofenol (tetrabromobisfenol-A; TBBPA) (ES 201-236-9, CAS 79-94-7). Používa sa ako reaktívne spomaľovač horenia a ako aditívny spomaľovač horenia pri výrobe polymérnych živíc, vo výrobkoch, ako sú dosky s plošnými spojmi potiahnuté epoxidom, dosky plošných spojov, papier a textílie.
  • 1,1′-[etán-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzén] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1). Látka nie je registrovaná podľa nariadenia REACH.

Uzávierka pripomienok je 17. októbra 2022.

Ďalšie informácie: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern

ECHA: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern

Ekotox REACH stránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/