Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrov schválil návrh zákona, ktorý by v prípade prijatia znamenal vytvorenie národného rámca pre manažment chemických látok s významnými povinnosťami pre priemysel. Návrh zákona, ktorý bol schválený 13. septembra, by znamenal zavedenie:
-povinnú registráciu všetkých chemických látok;
-systém klasifikácie nebezpečných látok;
-obmedzenie a zákaz používania obzvlášť nebezpečných látok;
-a povinnosti pre podniky.

Navrhovaný zákon by pomohol chrániť životné prostredie pred znečistením, ako aj znížiť úroveň chorôb spojených s vystavením nebezpečným chemickým látkam, uviedol ukrajinský kabinet ministrov v tlačovej správe.
Podnikateľské subjekty dostanú “jasné pravidlá” harmonizované s medzinárodnými a európskymi normami. “To im uľahčí prístup na zahraničné trhy,” dodalo.

Povinnosti priemyslu
Návrh zákona bude okrem iných povinností vyžadovať, aby “podnikateľské subjekty”:
-spĺňať požiadavky týkajúce sa registrácie látok a bezpečného zaobchádzania s chemickými zmesami;
-vykonávať hodnotenie bezpečnosti chemických látok;
-poskytovať informácie o “nebezpečných” látkach, chemických incidentoch a prípadoch znečistenia životného prostredia;
-zaviesť systém chemickej bezpečnosti a riadenia chemických zmesí založený na prístupe orientovanom na riziko;
-vykonávať klasifikáciu nebezpečnosti chemických zmesí a identifikáciu nebezpečných látok a
-vykonávať hodnotenie rizika z hľadiska nebezpečenstva pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva počas výroby a používania chemických zmesí vrátane ich používania vo vedecko-technickom a výskumno-technologickom vývoji a pri výrobe nových látok.

Kandidátske krajiny EÚ

Návrhom zákona by sa tiež implementovali ustanovenia Bazilejského dohovoru, Rotterdamského dohovoru a Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs).
Návrh zákona je v procese posúdenia ukrajinským parlamentom.

Začiatkom tohto mesiaca Ukrajina prijala zákon, ktorým sa zakazuje výroba a používanie všetkých produktov a materiálov obsahujúcich azbest a azbest. V návrhu nariadenia, ktorý je otvorený na konzultáciu, navrhla aj obmedzenie používania antibakteriálnej chemikálie triklosan v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.