EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

  1. Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termíny
  2. Zlúčeniny chrómu – termín autorizácie
  3. Autorizácia chrómu VI – informačné stretnutie pre skupiny žiadateľov
  4. Autorizácia biocídny výrobkov – pripravte sa
  5. DDAC – blíži sa schvaľovanie biocídnych účinných látok
  6. SIEF Concawe aktualizácia informácií
  7. Regulácia limitov nečistôt THC
  8. Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
  9. Nové termíny ekotox webových seminárov

Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termíny

Európska komisia zmenila prílohu II k nariadeniu REACH, ktorá sa týka zostavovania kariet bezpečnostných údajov (KBÚ): NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

  1. december 2022 – po tomto dátume bude potrebné aktualizovať všetky karty bezpečnostných údajov podľa nových požiadaviek.

EKOTOX KBÚ: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Zlúčeniny chrómu – termín autorizácie

Žiadosti spoločností o autorizáciu oxidu chrómu podľa nariadenia REACH sa v súčasnosti zrýchľujú. Spoločná autorizácia, o ktorú pôvodne požiadalo konzorcium CETAC (a ďalšie), bude po septembri 2024 neúčinná. Preto ak chcú výrobcovia, ktorí majú licenciu od konzorcia CETAC, pokračovať v používaní oxidu chrómového, mali by teraz podniknúť príslušné kroky.

Pre spoločnosti, ktoré používajú oxid chromitý, existujú 2 hlavné povinnosti:

• Včas požiadať o autorizáciu podľa nariadenia REACH;
• Dodržiavať podmienky, ktoré dodávatelia oznámili prostredníctvom rozšírených kariet bezpečnostných údajov a oznámenia agentúre ECHA do 3 mesiacov od prvého dňa dodávky.

EKOTOX AUTORIZÁCIA: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Autorizácia chrómu VI – informačné stretnutie pre skupiny žiadateľov
Keďže sa v nadchádzajúcich rokoch očakáva vysoký počet žiadostí o autorizáciu na použitie šesťmocného chrómu (Cr(VI)), spôsob informačných stretnutí pre tieto použitia sa zmení. V budúcnosti sa budú organizovať pre skupiny viacerých žiadateľov. Prvé skupinové zasadnutie sa uskutoční 15. februára 2023 a potom sa budú organizovať ďalšie podľa potreby. Budúce termíny budú oznámené v bulletine.

EKOTOX AUTORIZÁCIA: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Autorizácia biocídny výrobkov – pripravte sa

Európske postupy sa vzťahujú na biocídne výrobky, ktorých všetky účinné látky boli: schválené v danej skupine výrobkov (PT), t. j. prešli hodnotením v rámci programu preskúmania, alebo sú zaradené do prílohy I k nariadeniu č. 528/2012, t. j. ide o účinné látky s nízkym rizikom pre zdravie ľudí a životné prostredie. Príprava príslušných informácií, výskumu a registračnej dokumentácie trvá približne 2 roky. Aby sa výrobok udržal na trhu, je vhodné začať prípravy na registráciu v nových postupoch.

EKOTOX BIOCÍDNE VÝROBKY: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

DDAC – blíži sa schvaľovanie biocídnych účinných látok

Už existuje návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa schvaľuje didecyldimetilamóniumchlorid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch skupín výrobkov 1 a 2 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012. Ak predávate výrobky DDAC pre skupiny výrobkov PT1 PT 2, musíte podať žiadosť podľa nových európskych postupov pred uvedeným termínom.

Information on biocides – ECHA (europa.eu)

SIEF Concawe aktualizácia informácií

Vzhľadom na sankcie EÚ voči Rusku, ktoré vstúpili do platnosti 3. júna 2022, je podľa informácií poskytnutých fórom SIEF na ďalšie využívanie priestoru SIEF potrebné do 19. septembra 2022 predložiť príslušné osvedčenie o obchodnej zhode. Podrobnosti o obchodných obmedzeniach sú uvedené vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) 2022/878.

https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Regulácia limitov nečistôt THC

Európska komisia oznámila maximálne limity kontaminácie THC v potravinách pre konopné semená, čiastočne mleté konopné semená a tiež pre olej. Bola tiež pridaná položka pre ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu. Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=PL

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Pripomienky môžete zasielať do 17. októbra 2022.

EKOTOX SVHC: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Nové termíny ekotox webových seminárov

Na webovej stránke Ekotox sú nové termíny webinárov na rok 2022. Centrá Ekotox organizujú na požiadanie aj školenia venované potrebám danej spoločnosti. Navštívte našu webovú stránku!

https://ekotoxtraining.com/webinars-list/