Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Európska komisia uverejnila vzor zmien a doplnení prílohy k nariadeniu CLP vrátane pridania nových tried nebezpečnosti. Potreba nových tried nebezpečnosti a ich kritérií v nariadení CLP vyplýva z európskych záväzkov týkajúcich sa zelenej dohody a implementácie chemickej stratégie pre udržateľný rozvoj. Na základe verejnej konzultácie o nariadení CLP, ktorá sa skončila 15. novembra 2021, a výsledkov prieskumov Komisia navrhla potrebu týchto tried nebezpečnosti:

1. Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky.

Nové triedy nebezpečnosti prispievajú k cieľom chemickej stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj zvýšiť ochranu ľudí a životného prostredia postupným vyradením najškodlivejších chemikálií zo spotrebiteľských výrobkov a stimulovaním inovácií v oblasti chemikálií, ktoré sú bezpečné a trvalo udržateľné od začiatku až do konca. Stratégia predpokladá vytvorenie tried nebezpečnosti pre PBT/vPvB.

2. Látky so závažnými environmentálnymi účinkami v dôsledku ich perzistentných, mobilných a toxických (PMT) a veľmi perzistentných, veľmi mobilných (vPvM) vlastností.

Látky PMT/vPvM sú látky, ktorých vlastnosti naznačujú, že by mohli predstavovať riziko pre naše zdroje pitnej vody, ak sa uvoľnia do životného prostredia. Existuje regulačná medzera medzi požiadavkami smernice o pitnej vode a nariadenia REACH na zabezpečenie preventívnej ochrany zdrojov pitnej vody. Na preklenutie tejto medzery plánuje Európska komisia zaviesť PMT a vPvM ako kategórie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH. Plán je taký, aby bolo možné identifikovať stovky ďalších chemických látok ako SVHC na základe toho, že sú perzistentné, mobilné a toxické (PMT) alebo veľmi perzistentné, veľmi mobilné (vPvM), a to bez odkazu na ekvivalentnú úroveň znepokojenia.

3. Endokrinné disruptory (ED).
Komisia EÚ navrhla vytvoriť samostatné triedy nebezpečnosti pre endokrinné disruptory pre ľudské zdravie  pre životné prostredie s dvoma kategóriami:

Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre ľudské zdravie
Kategória 1Známe alebo podozrivé endokrinné disruptory pre ľudské zdravie.EUH380
Kategória 2Podozrenia na endokrinné disruptory u ľudí Zdravie.EUH381
Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre životné prostredie
Kategória 1Známe alebo podozrivé endokrinné disruptory pre životné prostredie.EUH430
Kategória 2Podozrenia na endokrinné disruptory pre životné prostredie.EUH431

Očakávané koncentračné limity, ktoré sa majú zaviesť, by boli v súlade so súčasnými CMR uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

Látka klasifikovaná ako:           Všeobecné koncentračné limity vedúce ku klasifikácii zmesi ako:
 Kategória 1Kategória 2
Kategória 1≥ 0.1 % 
Kategória 2 ≥ 1 %

Verejná konzultácia sa začala 20. septembra a potrvá do 18. októbra 2022. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Introducing-new-hazard-classes-CLP-revision_en?_cldee=83hO9r11Zi_3vkQEDB9YDx2cSX0yrcAC_5Ad1y6k2tel-cPpaUoAk4pVNROPoxHj&recipientid=lead-96dcfb5762abec118136005056952b31-e498d72c24f246daa5016793ae8a45fc&esid=61747dc1-7939-ed11-813f-005056b9310e