Biocídy

Biocídne výrobky – marcové zasadnutie Výboru

Biocídne výrobky – marcové zasadnutie Výboru

Na zasadnutí výbor prijal 3 stanoviská k účinným látkam:

1. Použitie metylénditiokyanátu v slizovicídnych prípravkoch (PT12) nebolo podporené, pretože predstavuje neprijateľné riziko pre životné prostredie, ktorého účinky nie je možné zmierniť. Táto látka sa široko používa v procesoch výroby papiera na prevenciu alebo kontrolu rastu slizu.

2. Schválenie (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetátu v skupine 19 (PT19), feromónu používaného na odpudzovanie alebo priťahovanie škodlivých organizmov (bezstavovcov a stavovcov), bolo podporené.

3. Pokiaľ ide o obnovenie používania propikonazolu v prípravkoch na ochranu dreva (PT8), výbor dospel k záveru, že ako reprodukčne toxická látka a endokrinný disruptor spĺňa kritériá vylúčenia. Európska komisia podnikne ďalšie kroky na získanie ďalších informácií o výnimke z kritérií vylúčenia, najmä o vhodných a dostatočných alternatívach pre rôzne triedy použitia.

Okrem toho výbor prijal tieto štyri pozitívne stanoviská k autorizáciám Únie:

  • Propán-1-ol – PT1
    • propán-2-ol – PT2 a PT4
    • kyselina L-(+) mliečna – PT2
    • aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného – PT2

Jedno stanovisko Únie k autorizácii týkajúce sa aktívneho chlóru uvoľneného z chlórnanu sodného bolo odložené a bude prijaté písomným postupom.

Teraz Európska komisia spolu s členskými štátmi EÚ prijme konečné rozhodnutie o schválení účinných látok a o autorizácii Únie pre skupiny biocídnych výrobkov.

Podnikatelia, ktorí používajú látky uvedené v uvedených skupinách výrobkov, budú musieť po ich úradnom schválení požiadať o registráciu v rámci európskych postupov, aby mohli výrobky naďalej uvádzať na trh.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/highlights-from-march-bpc-meeting

Ekotox BPR link: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

expert advice
reachtraining
https://reachtraining.eu/skolenia-sk
1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020
Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch.
Prvý koordinovaný projekt presadzovania biocídov (BEF-1), ktorý vykonala podskupina BPR fóra (BPRS), sa v roku 2019 zameral na kontrolu povinností týkajúcich sa ošetrených výrobkov.
Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 22 členských štátoch skontrolovali takmer 1 200 spoločností a skontrolovali viac ako 1 800 ošetrených výrobkov vrátane odevov, farieb, podstielky a chemických zmesí. V EÚ sa vyrobilo 73 % ošetrených výrobkov.
V 36 % prípadov bola kvalita informácií uvedených na etiketách ošetrených výrobkov nedostatočná.
V prípade 42 % výrobkov a 23 % zmesí chýbali základné informácie, ako napríklad názov biocídnej účinnej látky používanej na úpravu výrobku.

BEF-1 Report

Biocídne výrobky na stránkach Ekotox – služby BPR