Čo je expozičný scenár

Čo je expozičný scenárFormát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa? Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v e-KBUAko začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia? Ďalšie informačné zdroje

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Čo je expozičný scenár?

Expozičný scenár je nástroj na oznámenie prevádzkových podmienok a opatrení manažmentu rizík, ktoré sú vhodné na zabezpečenie kontroly rizík pre užívateľov v celom dodávateľskom reťazci. Expozičný scenár sa môže skladať z viacerých scenárov, v ktorých sa opisujú rôzne situácie (v prípade potreby pokrýva životné prostredie, pracovníkov a spotrebiteľov) v danom expozičnom scenári.

V expozičnom scenári (ES) pre identifikované použitie (alebo skupinu použití) sa opisujú podmienky, pri ktorých sa látka môže používať za súčasnej kontroly rizík. Identifikované použitie je uvedené v názve expozičného scenára a tiež v oddiele 1 (pododdiel 1.2) karty bezpečnostných údajov.

Podmienky používania

Pojem „podmienky používania“ zahŕňa parametre, ktoré majú vplyv na posúdenie expozície látke počas použitia (takzvané determinanty expozície).
Zahŕňa to:

  • prevádzkové podmienky (PP) použitia; a
  • opatrenia manažmentu rizík (RMM).

Prevádzkové podmienky opisujú podmienky, za ktorých pracovníci alebo spotrebitelia používajú látku. To zahŕňa napríklad podmienky procesu (napr. teplotu, uzatvorený alebo otvorený proces), frekvenciu a dĺžku použitia, použité množstvá. Prevádzkové podmienky zahŕňajú tiež fyzikálne skupenstvo látky v procese alebo vo výrobku (pevná/kvapalná/plynná, stupeň prašnosti pevného stavu), ako aj charakteristiku prostredia, v ktorom sa látka používa (napr. veľkosť miestnosti a miera vetrania) a do ktorého je látka emitovaná (napr. prietok rieky a kapacita kanalizačného systému).

Výraz „opatrenie manažmentu rizík“ znamená opatrenie, ktoré bolo zavedené počas výroby alebo použitia látky (ako takej alebo látky v zmesi) a ktorým sa obmedzuje vystavenie ľudí alebo životného prostredia alebo sa mu bráni.
Opatrenia manažmentu rizík použité pri priemyselných použitiach zahŕňajú napríklad uzavretosť procesu, odsávacie vetranie, spaľovne odpadových plynov, úpravu odpadu (vody) na mieste alebo komunálne čistenie odpadových vôd.
K opatreniam manažmentu rizík patrí tiež používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napríklad rukavice alebo masky.


EXPOZIČNÝ SCENÁR
Čo je expozičný scenár
Formát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára
Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa?
Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v rozšírenej karte bezpečnostných údajov?
Ako začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes?
Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia?
Ďalšie informačné zdroje