aktuality

Nový formát PCN EÚ

Nový formát PCN EÚ

Ak ste dovozca, výrobca, distribútor a následný užívateľ a uvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie a fyzikálnych účinkov, týka sa Vás povinnosť poskytovať informácie národným toxikologickým centrám (NTIC) v harmonizovanom formáte xml (PCN formát).  

Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a tiež tzv. jedinečné identifikátory vzorcov (UFI) musia byť uvedené na etiketách zmesí.

Ročné aktualizácie formátu sa uskutočňujú v októbri v súlade s plánom vydania SW IUCLID.

Tento rok bol formát IUCLID upravený tak, aby zahŕňal aktualizácie harmonizovaných vzorov OECD, napríklad so zjednodušením typov žiadostí o zachovanie dôvernosti alebo reorganizáciou polí s cieľom uchovávať úplné správy o štúdii.

Zároveň sa vykonávali činnosti údržby na úrovni rozšírení pre Nový Zéland, Austráliu a na úrovni EÚ pre niekoľko právnych predpisov: REACH, CLP (vrátane PCN), SCIP a prípravky na ochranu rastlín.

Okrem toho pre používateľov podľa nariadenia REACH obsahuje vydanie novú kontrolu úplnosti nariadenia REACH s cieľom overiť, či sú v oddieloch použitia uvedené iba platné hodnoty ERC, 3.5.1-3.5.6.

Formát je k dispozícii ako množina súborov vrátane definícií schémy XML (XSD). K dispozícii je tiež dátový model, ktorý zobrazuje všetky relevantné polia a ich prepojenia.Verzia 4.0, uverejnená 25. októbra 2021.

Viac informácií o nahlasovaní nebezpečných zmesí nájdete na stránkach Ekotox

Webináre 2021

Zverejnili sme aktuálne webináre pre oblasť EÚ chemickej legislatívy.

Ponúkame výber z jednotlivých oblastí:

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ 21.10.2021

REACH autorizácia 25.10.2021

Biocídy, dezinfektanty – registrácia PB podľa prechodných ustanovení 26.10.2021

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox 27.10.2021

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok  28.10.2021

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021 29.10.2021

https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Agentúra ECHA uverejnila aktualizovaný formát.

Spoločnosti majú používať nový formát pri podávaní žiadosti o povolenie používať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternatív, sociálno-ekonomickú analýzu a prípadne substitučný plán do jedného dokumentu.
Aktualizované boli aj pokyny týkajúce sa dôvernosti informácií.

Na základe požiadavky Európskej komisie zahŕňa nový formát aj “záverečné prehlásenie o tom, či žiadateľ preukázal, že prínosy pre spoločnosť z používania látky prevažujú nad rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie”.

Žiadatelia by mali začať používať tieto formáty okamžite.

Žiadosti sa však môžu predkladať v starom formáte do konca roka 2021, ak žiadatelia už dokončili alebo sú blízko k dokončeniu obsahu svojej žiadosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Ekotoxikologické centrá poskytujú komplexné poradenstvo pre prípravu a podanie žiadostí o REACH autorizáciu.
< Vyžiadajte si bezplatnú prvú online konzultáciu >

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok.

V rámci tohto cieľa sa v stratégii „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ uvádzajú opatrenia na lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami a na podporu inovácií zameraných na rozvoj bezpečných a udržateľných alternatív.

V stratégii udržateľnosti pre chemické látky sa uznáva potreba cielenej revízie nariadenia REACH s cieľom dosiahnuť jeho ciele riešením týchto problémov, ktoré boli identifikované:
Nariadenie REACH je celosvetovo najpokročilejšia vedomostná základňa, ale stále existujú medzery v poznatkoch o mnohých látkach. Požadované informácie o kritických triedach nebezpečnosti neumožňujú dostatočne dôkladné posúdenie nebezpečnosti vrátane posúdenia karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušenia endokrinného systému. To isté platí pre medziprodukty, polyméry a látky v najnižšom hmotnostnom rozsahu a pre látky bez prahovej hodnoty sa nevyžaduje žiadne posúdenie rizík.

Ďalšie aspekty:

Hodnotenia bezpečnosti registrujúcich
Komunikácia v dodávateľských reťazcoch
Hodnotenie registračnej dokumentácie a látok
Povoľovanie
Súčasný proces obmedzovania
Kontrola a presadzovanie

Obdobie predkladania spätnej väzby 04 máj 2021 – 01 jún 2021  (O polnoci bruselského času)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Pravne-predpisy-o-chemikaliach-revizia-nariadenia-REACH-s-cielom-dosiahnut-stav-zivotneho-prostredia-bez-toxickych-latok_sk

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 – používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.
Od 3. februára 2021 sa nesmú uvádzať na trh v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas ich bežného životného cyklu vyperú vo vode v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,01 % hmotnosti tohto textilného výrobku alebo každej časti textilného výrobku.

Úplý next obmedzenia na stránkach ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať, či použitia týchto látok spĺňajú podmienky stanovené v rozhodnutiach o autorizácii. Inšpekcie sa budú vykonávať v spolupráci s vnútroštátnymi colnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a za ochranu životného prostredia.

Činnosti v oblasti presadzovania práva v súvislosti s REF-9 sa vykonajú v roku 2021 a správa o ich výsledkoch bude k dispozícii koncom roka 2022.

Inšpekcie sa začali aj v rámci pilotného projektu v oblasti zhodnotených látok z odpadov. Projekt je prvým projektom fóra, ktorý skúma rozhranie medzi nariadením REACH a rámcovou smernicou EÚ o odpadoch. Zameriava sa na výnimku, ktorú má odvetvie recyklácie z registrácie látok, ktoré zhodnocujú odpady. Projekt sa zameriava na zhodnotené látky, ktoré spĺňajú štatút konca odpadu. Pilotné projektové inšpekcie sa vykonajú v roku 2021, pričom správa s výsledkami projektu sa očakáva v lete 2022.

ECHA 22.1.2021
https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • Biocídy
 • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • Chemický manažment
 • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok

Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19. januára 2021:

EC No.                 CAS No.              Názov látky

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Spoločnosti musia dodržiavať svoje zákonné povinnosti a zabezpečiť bezpečné používanie týchto chemických látok. Od januára 2021 musia tiež informovať agentúru ECHA podľa rámcovej smernice o odpadoch, ak ich výrobky obsahujú SVHC látky uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1%. Toto oznámenie sa predkladá do databázy SCIP agentúry ECHA a informácie sa neskôr uverejnia na internetovej stránke agentúry.

ECHA Kandidátsky zoznam: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020
Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch.
Prvý koordinovaný projekt presadzovania biocídov (BEF-1), ktorý vykonala podskupina BPR fóra (BPRS), sa v roku 2019 zameral na kontrolu povinností týkajúcich sa ošetrených výrobkov.
Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 22 členských štátoch skontrolovali takmer 1 200 spoločností a skontrolovali viac ako 1 800 ošetrených výrobkov vrátane odevov, farieb, podstielky a chemických zmesí. V EÚ sa vyrobilo 73 % ošetrených výrobkov.
V 36 % prípadov bola kvalita informácií uvedených na etiketách ošetrených výrobkov nedostatočná.
V prípade 42 % výrobkov a 23 % zmesí chýbali základné informácie, ako napríklad názov biocídnej účinnej látky používanej na úpravu výrobku.

BEF-1 Report

Biocídne výrobky na stránkach Ekotox – služby BPR

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023

Ekotox Centers

January 1, 2021

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP a vzťahuje sa na tri nasledujúce roky 2021 – 2023.

Obsahuje látky podozrivé z toho, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.  Hodnotenie látok je proces podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 (články 44 až 48), ktorý umožňuje objasnenie takýchto potenciálnych rizík1. Návrh programu CoRAP obsahuje tri nové látky v porovnaní so súčasným plánom na roky 2020 – 2022.

Na hodnotenie v rokoch 2021, 2022 a 2023 je rozdelených 58 látok, z toho 8 sa plánuje na hodnotenie v roku 2021.

Zo 60 látok, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do aktualizácie CoRAP uverejnenej 18.3.2020 členské štáty určili päť na stiahnutie, pretože na základe nových informácií alebo zmien okolností sa hodnotenie považuje za prioritne nízke alebo zbytočné.

Pre rok 2021 sú zaradené tieto chemické látky:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • Biocídy
 • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • Chemický manažment
 • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,
ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Látky patriace do jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a) látky klasifikované ako patriace do ktorejkoľvek z týchto kategórií v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:
— karcinogénne kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— reprodukčne toxické kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— senzibilizátory pokožky kategórie 1, 1A alebo 1B,
— žieravé látky pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látky dráždivé pre kožu kategórie 2,
— látky vážne poškodzujúce oči kategórie 1 alebo dráždivé pre oči, kategórie 2;

b) látky uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009;

c) látky uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, pre ktoré je špecifikovaná podmienka aspoň v jednom zo stĺpcov g, h a i tabuľky v uvedenej prílohe;

d) látky uvedené v dodatku 13 k tejto prílohe.

Nesmú sa uvádzať na trh v zmesiach na tetovacie účely a zmesi obsahujúce takéto látky sa nesmú používať na tetovacie účely po 4. januári 2022, ak sú dané látky prítomné za týchto okolností:


a) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo ako mutagénna látka pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

b) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

c) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako kožný senzibilizátor kategórie 1, 1A alebo 1B je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

d) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka žieravá pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látka dráždivá pre kožu kategórie 2 alebo ako látka vážne poškodzujúca oči kategórie 1 alebo dráždivá pre oči kategórie 2, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako:
i) 0,1 % hmotnostných, ak sa látka používa výlučne ako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostných vo všetkých ostatných prípadoch;
e) v prípade látky klasifikovanej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

f) v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci g (Typ výrobku, časti tela) tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 uvedená podmienka jednej alebo viacerých nasledujúcich druhov, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných:
i) „Zmývateľné kozmetické výrobky“;
ii) „Nepoužívať v prípravkoch aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívať v kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči“;

g) v prípade látky, pre ktorú je podmienka špecifikovaná v stĺpci h (Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku) alebo v stĺpci i (Iné) v tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkou uvedenou v tomto stĺpci;

h) v prípade látky uvedenej v dodatku 13 k tejto prílohe je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako koncentračný limit stanovený pre túto látku v uvedenom doplnku.

Exit mobile version