aktuality

EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za február 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“
 2. Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)
 3. Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023 – program konferencie zverejnený


 1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“

V januári 2023 Európska komisia uverejnila „cestu transformácie pre chemický priemysel“. Transformačná cesta je akčný plán, ktorý vypracovala Európska komisia v spolupráci s krajinami EÚ, zainteresovanými stranami v chemickom priemysle, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami. Identifikujú sa v ňom opatrenia a podmienky potrebné na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie a zlepšenie odolnosti v chemickom priemysle v súlade s aktualizovanou priemyselnou stratégiou EÚ.

Cesta transformácie pre chemický priemysel EC webstránky: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/53078

 • Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)

Agentúra ECHA aktualizovala európsky systém kategorizácie výrobkov (EuPCS). Zmeny zahŕňajú nové a rozšírené kategórie a vylepšené opisy výrobkov s cieľom pomôcť oznamovateľom presne opísať zamýšľané použitia ich nebezpečných zmesí.

Pribudlo niekoľko nových kategórií výrobkov vrátane “odstraňovačov lepidiel”, “výrobkov na starostlivosť o pneumatiky”, “poľných značiacich farieb”, “plynových výrobkov na viacnásobné zamýšľané použitie”, “výrobkov na úpravu skla/okien”, “výrobkov určených na starostlivosť a údržbu zariadení” a “výrobkov na povrchovú úpravu kovov”.

Aktualizovaný EuPCS sa zahrnie do formátu oznámenia PCN a sprístupní sa v nástrojoch na prípravu dokumentácie v apríli s ďalším vydaním SW aplikácie IUCLID. Praktická príručka EuPCS, ktorá poskytuje podrobný opis každej kategórie výrobkov a príklady typov výrobkov, je k dispozícii v 23 jazykoch členských štátov EÚ.

Ekotox PCN webstránky: https://ekotoxcenters.eu/nahlasovanie-informacii-na-ntic-a-agenture-echa/

 • Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA (Board of Appeal) a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.

Kľúčové zmeny sa týkajú:

– monomér, ktorý musí zaregistrovať výrobca alebo dovozca polyméru;

– výpočet registračných ton monomérov v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;

– informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú Program konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Helsinky, 21. februára 2023 – Odvolacia rada agentúry ECHA (BoA) vydala 29. júna 2021 rozhodnutie o prípade kontroly súladu (A-001-2020) v súvislosti s registračnými povinnosťami dovozcov polymérov.

Rozhodnutie odvolacej rady má vplyv na požiadavky na registráciu dovozcov a výrobcov monomérov a polymérov.

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.
Kľúčové zmeny sa týkajú:

 • monomér, ktorý musí byť zaregistrovaný výrobcom alebo dovozcom polyméru;
 • výpočet registračných ton monomérov končiacich v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;
 • informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

 • Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

Guidance for monomers and polymers

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácia chemických látok

Kontrola REACH registrácií – 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.

REACH registrácia – kontroly registračnej dokumentácie sa týkajú:

Identita látky:

 • zabezpečenie správnej a konzistentnej identifikácie hraničného zloženia látky a jej zložiek a prídavných látok na základe objasnení uvedených v prílohe VI.

Požiadavky na informácie

 • Štandardné požiadavky na informácie na základe príloh VII až XI: podpora registrujúcich pri nahlasovaní informácií o sledovaných parametroch týkajúcich sa mutagenity, degradácie a toxicity pre vodné prostredie na základe požiadaviek na informácie podľa prílohy VII až XI. Registrujúci, ktorí pridávajú novú úpravu závažnosti dôkazov, budú vyzvaní, aby predložili argumenty pre tento prístup v štruktúrovanejšom formáte.

IUCLID

 • Asistent aplikácie IUCLID bude aktualizovaný aj o zmenené pravidlá kontroly úplnosti, keď bude koncom apríla 2023 vydaná nová verzia aplikácie IUCLID. Registrujúcim sa odporúča, aby pred predložením agentúre ECHA využili validačného asistenta na kontrolu svojich registrácií.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

EkotoxInfo 1/2023 

EkotoxInfo 1/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za január 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov
 2. PFASs návrh obmedzení
 3. 2,4-dinitrotoluene návrh obmedzení
 4. International Panel on Chemical Pollution (IPCP)
 5. Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky boli zverejnené
 7. Biocídy – SPC editor – IUCLID

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023


 1. REACH REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov

ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Ekotox REACH webpages: https://ekotoxcenters.eu/news/kandidatsky-zoznam/

 • PFASs návrh obmedzení

ECHA: Vnútroštátne orgány Dánska, Nemecka, Holandska, Nórska a Švédska predložili agentúre ECHA návrh na obmedzenie perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA uverejní podrobný návrh, ktorý je jedným z najširších v histórii EÚ, 7. februára 2023.

ECHA REACH PFAS restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • 2,4-dinitrotoluene restriction proposal

ECHA: K dispozícii je spoločné stanovisko výborov pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu pre 2,4-dinitrotoluénu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluene restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

Medzinárodný panel pre chemické znečistenie.

V roku 2022 sa Environmentálne zhromaždenie Organizácie Spojených národov (UNEA) rozhodlo zriadiť vedecko-politický panel, ktorý má ďalej prispievať k správnemu nakladaniu s chemikáliami a odpadom a predchádzať znečisťovaniu.

Možným znením rozsahu pôsobnosti by mohlo byť “posilnenie vedecko-politického rozhrania o správnom nakladaní s chemikáliami, odpadom a znečistením a súvisiacich vplyvoch na celosvetovej a regionálnej úrovni s cieľom chrániť zdravie ľudí a ekosystémov”.

Prvé zasadnutie ad hoc otvorenej pracovnej skupiny pre vedecko-politický panel (OEWG-1.2) sa bude konať od 30. januára do 3. februára 2023 v thajskom Bangkoku.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Sektorový prístup pre kovy a anorganické látky

Štvorročný program sektorového prístupu pre kovy a anorganické látky (MISA) bol ukončený na konci roka 2022. Záverečná správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou ECHA, Eurometaux a 29 priemyselnými združeniami pri riešení technických a vedeckých otázok špecifických pre kovy, je teraz k dispozícii.

MISA Final Report webpage: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky

Nová správa uverejnená s odporúčaniami týkajúcimi sa bežne používaných výnimiek EÚ v oblasti ROHS.

19. decembra 2022 bola zverejnená správa, v ktorej sa sumarizuje posúdenie výnimiek ONL EÚ a odporúča sa, aby Európska komisia prijala tieto výnimky ako postup.

Dvanásť výnimiek z prílohy III k smernici EÚ o ONL, známych ako balík 23, bolo preskúmaných v rámci spoločného úsilia Fraunhoferovho inštitútu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu (IZM), Inštitútu OSN pre odbornú prípravu a výskum (UNITAR) a BIO inovačných služieb (Bio IS).

Vyhodnotenie výnimiek Smernica 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocídy – SPC editor – IUCLID

Žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku musí obsahovať súhrn charakteristických vlastností výrobku (SPC). Doteraz bol tento súbor pripravený pomocou SPC Editora.

V budúcnosti sa to zmení a na prípravu SPC budete musieť použiť aplikáciu IUCLID. V rámci prípravy na prechod už teraz nájdete podporné materiály na webovom sídle agentúry ECHA.

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

Helsinky, 17. januára 2023 – ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Položky pridané do Kandidátskeho zoznamu 17.1.2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor členských štátov agentúry ECHA potvrdil pridanie týchto látok do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok má teraz 233 záznamov – niektoré sú skupiny chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu. Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na REACH kandidátsky zozna

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku zo zoznamu kandidátskych látok s koncentráciou nad 0,1 % (hmotnosti z hmotnosti) musia svojim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť informácie, aby ich mohli bezpečne používať. Spotrebitelia majú právo opýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť agentúre ECHA oznámiť, či ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia do zoznamu (17. januára 2023). Dodávatelia látok na zozname kandidátskych látok, dodávaných buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti agentúre ECHA oznamovať aj to, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie sa uverejňuje v databáze agentúry ECHA o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Školenia, webináre, REACH Conference 2023: http://trainingeu.eu/

EkotoxInfo 12/2022

EKOTOX CENTERS 

EkotoxInfo 12/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá
 2. Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final
 3. POPs Prílohy IV a V doplnené
 4. Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025
 5. KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023
 6. Webináre pre rok 2023 zverejnené
 7. REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

—————————————————————————————————————–

 • Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá

Reforma európskeho chemického regulačného rámca, známa ako REACH, sa oneskorí o rok, čo vyvolalo zdesenie nad pokrokom Európskej únie v oblasti kontroly škodlivých chemikálií, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V skutočnosti to znamená, že reforma sa nedokončí počas súčasného funkčného obdobia Európskej komisie.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/

 • Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/clp-nariadenie-navrh-revizie-com2022-748-final/

 • POPs Prílohy IV a V doplnené

POPs – Perzistentné organické látky –

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/pops-prilohy-iv-a-v/

 • Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025.

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.

Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/corap-2023-2025/

 • KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Ekotox News: https://ekotoxcenters.eu/news/kbu-karty-bezpecnostnych-udajov-kontroly-2023/

 • Webináre pre rok 2023 zverejnené

Na portálu trainingeu sme zverejnili širokú ponuku školení a webinárov: http://trainingeu.eu/

 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023


Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Inšpekcie EÚ na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v projekte presadzovania práva v celej EÚ v roku 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov sú hlavnými nástrojmi na oznamovanie bezpečnostných informácií v dodávateľskom reťazci. Ak sú nedostatočné, pracovníci a odborníci nemusia dostať primerané informácie na bezpečné používanie nebezpečných látok a zmesí.

Nedostatočná kvalita informácií v kartách bezpečnostných údajov je dlhodobým problémom, ktorý sa zistil aj v mnohých predchádzajúcich projektoch presadzovania – až 52 % sa zistilo, že v roku 2013 bolo v projekte REF-2 fóra nedostatočných. Skúsenosti z činností presadzovania práva v členských štátoch potvrdzujú, že problém pretrváva.

Kontrola kvality kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)

V rámci projektu sa skontroluje súlad s revidovanými požiadavkami podľa prílohy II k nariadeniu REACH, v ktorej sa stanovuje obsah a formát požadovaný pre karty bezpečnostných údajov. Keďže revidované požiadavky nadobudnú účinnosť v roku 2023, je to vhodná príležitosť na vytvorenie harmonizovaného projektu na kontrolu toho, či si spoločnosti v celej EÚ plnia túto povinnosť.

Všetky KBÚ, ktoré boli zostavené podľa starých požiadaviek prílohy II, sa budú musieť prepracovať tak, aby spĺňali aktualizované požiadavky od 1. januára 2023.

Inšpekcie budú prebiehať v roku 2023 a správa bude zverejnená v roku 2024.

Enforcement Forum webpages: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Váš partner pre dodržiavanie chemickej legislatívy EÚ !

Ekotox KBÚ podstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Ekotox podpora, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

Európska komisia uverejnila svoj návrh nariadenia CLP 19. decembra.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

 • endokrinné rozrušovače (ďalej len “ED”),
 • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (ďalej len “PBT”),
 • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (ďalej len “vPvB”),
 • perzistentné, mobilné a toxické (ďalej len “PMT”) alebo
 • veľmi perzistentné a veľmi mobilné (ďalej len “vPvM”), a mohli sa klasifikovať do zavedených tried nebezpečnosti.

Vplyv pridania týchto nových tried nebezpečnosti sa posudzoval v rámci celkového posúdenia vplyvu revízie nariadenia CLP.

Cieľom revízie nariadenia CLP je:
i) zabezpečiť, aby všetky nebezpečné chemikálie vrátane tých, ktoré majú vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, boli primerane a jednotne klasifikované v celej EÚ;

ii) zlepšiť efektívnosť informovania o nebezpečenstve tým, že sa etikety stanú prístupnejšími a zrozumiteľnejšími pre používateľov chemických látok, a poskytnúť spoločnostiam väčšiu flexibilitu, čím sa zníži administratívna záťaž bez zníženia úrovne bezpečnosti;

iii) zabezpečiť, aby pravidlá klasifikácie a komunikácie o chemickej nebezpečnosti uplatňovali všetci príslušní aktéri v dodávateľskom reťazci.

Brussels, 19.12.2022; COM(2022) 748 final; 2022/0432 (COD)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Ekotox webstránky: manažment chemických látok

Poradenstvo, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

Corap: 24 látok bude hodnotených v rokoch 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.
Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

CoRAP 2023-2023 – vybrané látky:
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,Obis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates
Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine
tert-butylphenyldiphenyl phosphate (tBuTPP)
N-methylaniline
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
3,3′-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
1,3-diisopropylbenzene
1,4-diisopropylbenzene
Dioctyltin oxide
Bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimide
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate
A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
Reaction mass of 1,3-diisopropylbenzene and 1,4-diisopropylbenzene
Benzaldehyde
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Octene, hydroformylation products, low-boiling
Diethyl Ether
Sodium hydroxymethanesulphinate
Carbon black
4,4′-Isopropylidenediphenol, ethoxylated
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1-nonanol
4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
Sodium 3-nitrobenzene sulphonate
4,4′-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)
Propyl acetate
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs

Draft CoRAP 2023-2025

Ekotox stránky – Chemický manažment

Exit mobile version