SSdB

SSbD – Safe and sustainable by design

SSbD – Safe and sustainable by design

SSdB – JRC Technical Report zverejnený – Safe and sustainable by design chemicals and materials (design pre bezpečné a trvalo udržateľné chemické látky a materiály) – rámec pre definovanie kritérií a hodnotiacich postupov pre chemické látky a materiály.

SSdB = Safe and Sustainable by Design

Európska chemická stratégia pre trvalú udržateľnosť (The EU Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)) akčný plán vyžaduje vývoj rámca pre definovanie kritérií pre chemické látky a materiály v zmysle uplatnenia bezpečnosti a trvalej udržateľnosti použitím dizajnu.

SSbD je prístup na podporu navrhovania, vývoja, výroby a používania chemikálií a materiálov, ktorý sa zameriava na poskytovanie požadovanej funkcie (alebo služby) pri súčasnom predchádzaní alebo minimalizácii škodlivých vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie.

Koncept SSbD integruje aspekty pre oblasť bezpečnosti, obehovosti a funkčnosti chemikálií a materiálov s ohľadom na udržateľnosť počas celého ich životného cyklu a minimalizuje ich environmentálnu stopu. Cieľom SSbD je uľahčiť priemyselnú transformáciu na bezpečné hospodárstvo s nulovým znečistením, klimaticky neutrálne a efektívne využívajúce zdroje a riešiť nepriaznivé účinky na ľudí, ekosystémy a biodiverzitu v rámci životného cyklu.

Full Report – JRC Publications Repository: JRC Publications Repository – Safe and sustainable by design chemicals and materials – Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials (europa.eu)

Ekotox Centers chemický manažment webstránky: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/