reach

Mapovanie potenciálne škodlivých chemických látok do roku 2027

Mapovanie potenciálne škodlivých chemických látok do roku 2027

Ďalším krokom v mapovaní potenciálne škodlivých chemických látok je vyhodnotenie všetkých registrovaných látok do roku 2027.

Hlavným zdrojom informácií o chemických látkach sú registračné dokumentácie látok predložené v rámci registrácie podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA vytvorila nástroj na mapovanie všetkých registrovaných látok, v ktorom je každá látka priradená k príslušnej skupine kategórií. Cieľom agentúry ECHA je do roku 2027 preskúmať všetky registrované chemické látky v množstve nad 1 tonu ročne, priradiť ich k príslušnej skupine kategórií a vyhodnotiť ďalšie regulačné opatrenia každej látky (alebo skupiny látok).

V roku 2021 agentúra ECHA posúdila 250 látok s vysokou tonážou, ktorým doteraz nebola priradená žiadna skupina, čím urobila ďalší krok k dosiahnutiu stanoveného cieľa. V prípade skupiny registrovaných látok v rozsahu 1 – 100 ton zostalo nepriradených k žiadnej skupine len 1300 chemických látok.

V roku 2021 agentúra ECHA posúdila celkovo 1900 chemických látok a vykonala kategorizáciu na základe ďalších regulačných potrieb pre každú látku. Výsledky boli nasledovné:

  • 300 bolo zaradených do kategórie pre ďalší manažment rizík
  • 800 si vyžaduje viac registračných údajov na posúdenie rizík
  • 800 nevyžaduje žiadne ďalšie opatrenia

Zaviedla sa aj nová skupina s názvom „hodnotenie regulačných potrieb“, ktorá ukazuje, ktoré látky prechádzajú skupinovým hodnotením.

V decembri 2021 agentúra ECHA zverejnila dávku skupinových hodnotení. To by malo podnikateľom priblížiť činnosť agentúry ECHA a umožniť predvídať ďalšie kroky, ktoré výbor plánuje podniknúť v budúcnosti, ako aj vypracovať plán nahradenia škodlivých látok bezpečnejšími alternatívami.

Na webovej stránke agentúry ECHA nájdete úplný zoznam látok s priradenou skupinou kategórií alebo informácie o tom: či látka podlieha ďalším regulačným potrebám, či už bolo hodnotenie ukončené alebo sa na ňom pracuje. Pre každú látku je v tabuľke uvedený aj hodnotiaci orgán, problém, stav a navrhované následné opatrenia a dátum poslednej aktualizácie zoznamu.

Výsledky hodnotenia sú pre podnikateľov kľúčovou otázkou, pretože môžu ovplyvniť:

  • zaradenie látky do autorizačného zoznamu
  • obmedzenia používania určitých látok vrátane látok ED
  • potrebu aktualizácie registrácie podľa nariadenia REACH

Výročná správa o integrovanej regulačnej stratégii agentúry ECHA, ktorá bude uverejnená koncom tohto roka, bude obsahovať dôkladnú analýzu procesu mapovania a navrhovaných regulačných opatrení.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/mapping-of-potentially-harmful-chemicals-on-target-to-meet-2027-goal

Ekotox link: chemický manažment

expert advice
reachtraining
https://reachtraining.eu/skolenia-sk