PIC

Nariadenie PIC + 22 chemických látok – exportéri musia notifikovať od júla 2022

Nariadenie PIC + 22 chemických látok – exportéri musia notifikovať od júla 2022

Ďalších 22 chemikálií zahŕňa 15 pesticídov a sedem priemyselných chemikálií vrátane všetkých látok obsahujúcich benzén ako zložku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

Okrem oznámenia o vývoze bude väčšina týchto chemikálií vyžadovať aj výslovný súhlas dovážajúcej krajiny predtým, ako sa môže uskutočniť vývoz.

Okrem toho päť chemikálií, ktoré predtým podliehali iba oznámeniu o vývoze, bude teraz vyžadovať aj výslovný súhlas.

It nástroj ePIC bol aktualizovaný a spoločnosti už môžu začať oznamovať svoj vývoz teraz.

Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC, nariadenie (EÚ) č. 649/2012) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú sa povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyviezť do krajín mimo EÚ.

Týmto nariadením sa v rámci Európskej únie vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:118:TOC

Ekotox stránky: „chemický manažment

Školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk