kozmetické výrobky

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

10. novembra 2022 publikovala Európska komisia nové nariadenie NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195:

Zložky kozmetických výrobkov – zmeny:

– obmedzenie zložky Butylated Hydroxytoluene (BHT) na maximálnu koncentráciu 0.001% (ústna voda), 0.1% (zubná pasta) a 0.8% (iné nezmývateľné a zmývateľné výrobky);

– obmedzenie Acid Yellow 3 na 0.5% (neoxidačné kozmetické výrobky na farbenie vlasov);

– obmedzenie zložky Homosalate do 7.43% (kozmetické výrobky na tvár s výnimkou aerosólových rozprašovačov);

– Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine a jeho nano forma – maximálna koncentrácia do 10% a obmedzenie inhalačnej expozície.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (= 30.11.2022).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195 z 10. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie látok Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kozmetických výrobkoch, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o používanie látky Resorcinol v kozmetických výrobkoch  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2195&from=EN

EkotoxSK webstránky kozmetické výrobky: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/