RMOa

RMOa

1. ČO ZÍSKATE ak si objednáte RMOa :

  • Zadefinované riziko vo Vašom podniku z hľadiska chemického manažmentu (ochrana zdravia pri práci, ochrana ŽP, …);
  • Definované zodpovednosti a povinnosti Vášho podniku vo vzťahu ku chemickej legislatíve;
  • Identifikovanie a zdokumentované opatrenia manažmentu rizík (RMM) vo Vašom podniku a posúdenie ich efektivity (Fitness Check);
  • Návrh možností riadenia rizík (Risk Management Options) pre zabezpečenie kontroly rizík z výroby a používania produktov.

2. ČO ZABEZPEČIŤ pred objednaním služby RMOa:

  • Identifikovať všetky produkty používané vo Vašej spoločnosti;
  • Identifikovať typy svojich dodávateľov a odberateľov;
  • Skompletizovať všetku dokumentáciu (KBÚ, e-KBÚ) pre produkty používané vo Vašej spoločnosti.

3. VÝSTUP Risk Management Option analysis:

  • Identifikované riziko vo Vašom podniku z hľadiska chemického manažmentu (ochrana zdravia pri práci, ochrana ŽP, …), PDF dokument;
  • Správa – Identifikované opatrenia manažmentu rizík (RMM) vo Vašom podniku a posúdenie ich efektivity (Fitness Check), PDF dokument
  • Návrh možností riadenia rizík (Risk Management Options) pre zabezpečenie kontroly rizík z výroby a používania produktov.

Objednať