POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE 


A. Všeobecné požiadavky na označovanie 
 • Detergenty a povrchovo aktívne látky uvedené na trh v jednotlivých baleniach alebo vo forme opakovane plnených náplní označiť etiketou. 
 • Dodávateľ, ktorý sprístupňuje detergent na trhu priamo konečnému používateľovi vo forme opakovanej náplne, poskytne fyzickú etiketu alebo nosič údajov. 
 • jazyk etikety krajiny, kde sa výrobky uvádzajú na trh 

B. Údaje na etikete 
 • číslo typu, číslo šarže alebo iný prvok umožňujúci ich identifikáciu. 
 • názov výrobcu, registrovaný obchodný názov alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú a e-mail adresu, na ktorej ho možno kontaktovať. 
 • názov a obchodný názov výrobku. 
 • obsah detergentu alebo povrchovo aktívnej látky podľa časti A prílohy V nariadenia. 
 • návod na použitie a osobitné bezpečnostné opatrenia (ak je relevantné)
C. Údaje pre voľne ložené výrobky sa  uvedú v sprievodnej dokumentácii
 • číslo typu, číslo šarže alebo iný prvok umožňujúci ich identifikáciu. 
 • názov výrobcu, registrovaný obchodný názov alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú a e-mail adresu, na ktorej ho možno kontaktovať. 
 • názov a obchodný názov výrobku. 

D. Etiketa pre spotrebiteľov pracích prostriedkov a detergentov pre automatické umývačky riadu obsahuje údaje 

 • číslo typu, číslo šarže alebo iný prvok umožňujúci ich identifikáciu. 
 • názov výrobcu, registrovaný obchodný názov alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú a e-mail adresu, na ktorej ho možno kontaktovať. 
 • názov a obchodný názov výrobku. 
 • obsah detergentu alebo povrchovo aktívnej látky podľa časti A prílohy V nariadenia. 
 • návod na použitie a osobitné bezpečnostné opatrenia (ak je relevantné) 
 • informácie o dávkovaní podľa časti B prílohy V tohto nariadenia Formy označovania 
 • na fyzickej etikete alebo 
 • na digitálnej etikete a duplikovane na fyzickej etikete 

Prvky označovania (časť B) uvádzať na fyzickej alebo na digitálnej etikete.  

Informácie o dávkovaní spotrebných pracích prostriedkov je možné uviesť na digitálnej etikete a na fyzickej etikete  je postačujúce uviesť zjednodušenú tabuľku dávkovania. 

Ak sú detergenty sprístupnené na trhu priamo konečnému používateľovi vo forme opakovane plnenej náplne, môžu sa prvky etikety (časť B) uviesť len na digitálnej etikete a informácie o dávkovaní spotrebných pracích prostriedkoch uviesť aj na fyzickej etikete.