POŽIADAVKY NA BIOLOGICKÚ ODBÚRATEĽNOSŤ  

Detergenty a povrchovo aktívne látky musia spĺňať požiadavky na biologickú odbúrateľnosť stanovené v prílohe I . 

Výnimka z požiadaviek na biologickú odbúrateľnosť: 

  • povrchovo aktívne látky, ktoré sú účinnými látkami v zmysle nariadenia č. 528/2012 a ktoré sa používajú ako dezinfekčné prostriedky, ak spĺňajú niektorú z týchto podmienok: 

i. povrchovo aktívne látky uvedené v zoznam schválených účinných   

ii. povrchovo aktívne látky sú zaradené do programu preskúmania  

  • povrchovo aktívne látky, ktoré sú zložkami biocídnych výrobkov povolených v súlade s nariadením č. 528/2012 
  • povrchovo aktívne látky, ktoré sú zložkami biocídnych výrobkov a ktoré môžu byť sprístupnené na trhu podľa prechodných ustanovení v súlade s nariadením č.  528/2012 

Detergenty obsahujúce mikroorganizmy musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II tohto nariadenia. 

Detergenty uvedené v prílohe III tohto nariadenia musia spĺňať obmedzenia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu stanovených v tejto prílohe. 


DETERGENTY A POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY PREDSTAVUJÚCE RIZIKO PRE ZDRAVIE ALEBO PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Ak po vykonaní hodnotenia orgán zistí, že hoci je detergent alebo povrchovo aktívna látka v súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie alebo životné prostredie, požiada výrobcu/dodávateľa/distribútora, aby prijal všetky vhodné opatrenia na minimalizáciu rizika, v opačnom prípade je povinnosť  stiahnuť výrobok z trhu.