PAS VÝROBKU 

Povinnosť vytvoriť pred uvedením na trh. Vytvorením pasu výrobku výrobca preberá zodpovednosť za súlad detergentu alebo povrchovo aktívnej látky s týmto nariadením. 


Požiadavky: 

 • zodpovedá konkrétnej šarži; 
 • uvádza sa v ňom, že výrobok spĺňa s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, prípadne uviesť použité skúšobné metódy; 
 • obsahuje aspoň informácie uvedené v prílohe VI nariadenia; 
 • aktuálny; 
 • vypracovaný v jazyku požadovaných členským štátom v ktorom sa výrobok uvádza na trhu; 
 • k dispozícii počas obdobia 10 rokov od uvedenia výrobku na trh 
 • spĺňa osobitné a technické požiadavky podľa tohto nariadenia. 
 • prístupný prostredníctvom nosiča údajov; 
 • nosič údajov musí byť fyzicky prítomný na obale alebo sprievodnej dokumentácii; 
 • nosič údajov musí byť jasne viditeľný; 
 • ak sa výrobky sprístupňujú na trhu vo forme náplne, nosič údajov musí byť prítomný na plniacej stanici; 
 • na nosiči údajov uviesť vyhlásenie „Komplexnejšie informácie o výrobku sú k dispozícii online“ resp. podobné vyhlásenie. 

Do registra výrobca alebo splnomocnený subjekt  nahrá do registra údaje pred uvedením na trh. 

Do registra má prístup komisia, orgány dohľadu nad trhom a colné orgány.