OZNÁMTE/NOTIFIKUJTE INFORMÁCIE NTIC 

OZNÁMTE/NOTIFIKUJTE INFORMÁCIE NTIC

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a karty o zložkách je potrebné doručiť NTIC (Národné toxikologické informačné centrum) v elektronickej podobe vo formátoch .PDF alebo .DOC.  KBÚ elektronické súbory majú byť označené len názvom prípravku (nie číselným kódom).

OZNÁMTE/NOTIFIKUJTE INFORMÁCIE ECHA – PCN

Od 1. januára 2021 sa musia oznámiť nebezpečné zmesi do systému ECHA v PCN formáte. Vygenerovanie UFI je povinný údaj pri oznámení do systému ECHA v PCN formáte. Do systému ECHA v PCN formáte je povinnosť nahlásiť len tie zmesi (+ ich zloženie + povinné údaje), ktoré sú  klasifikované ako nebezpečné na základe svojich zdravotných alebo fyzikálnych účinkov. Tie zmesi, ktoré sú klasifikované len ako nebezpečné pre životné prostredie sa nahlasujú len na dobrovoľnej báze.

ECHA zaviedla harmonizovaný formát oznamovania toxikologickým centrám (PCN – the Poison Centres Notification) na predkladanie požadovaných informácií toxikologickým centrám. Formát je k dispozícii online.

Existujú tri rôzne spôsoby, ako pripraviť predloženie informácií toxikologickým centrám. 

  1. Offline pomocou špecifického rozhrania aplikácie IUCLID, ktoré pomáha používateľom zadávajúcim údaje manuálne.
  2. Nástroj na prípravu online dokumentácie so sprievodcom pre používateľov, ktorí pripravujú a predkladajú informácie prostredníctvom ústredného portálu spravovaného agentúrou ECHA pre všetky príslušné poverené orgány.
  3. Systémová integrácia pre skúsených používateľov, ktorí si želajú priamo upravovať dokumentáciu vo formáte XML, napr. keď priemyselné systémy automaticky generujú údaje.

Dokumentáciu môžete predložiť cez portál oznamovania toxikologickým centrám (PCN), ktorý spracuje ECHA, a odoslať ju príslušným povereným orgánom členských štátov. Vo všetkých predloženiach je potrebné dodržiavať harmonizovaný formát PCN bez ohľadu na to, ktorý spôsob predloženia sa používa.

Na portáli PCN sa môžu informácie predkladať vo viacerých jazykoch a pre viaceré trhy. Podporná funkcia vám umožní pripraviť predloženie vo svojom požadovanom jazyku a k dispozícii budú štruktúrované polia automaticky prekladané do iných jazykov, takže údaje sa zrozumiteľne predložia vo všetkých členských štátoch, v ktorých umiestňujete výrobok na trh.

OZNÁMTE/NOTIFIKUJTE INFORMÁCIE NTIC

Služba: NOTIFIKÁCIA PCN

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka notifikáciu/oznámenie Vašich produktov na národné toxikologické informačné centrá a prostredníctvom PCN.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/mm-uvedenie-vyrobkov-na-trh

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

OZNÁMTE/NOTIFIKUJTE INFORMÁCIE NTIC