In-situ vytvárané biocídne učinné látky

In-situ vytvárané biocídne učinné látky

In-situ vytvárané biocídne učinné látky:Ustanovenia pre účinné látky vyrobené in situ sa vzťahujú iba na biocídy. Ktoré sa vytvárajú v mieste použitia. Ustanovenia sa nevzťahujú na biocídy vytvorené prostredníctvom in situ procesu. Ktoré sa potom sprístupnia na trhu pre dodávku a následné použitie, napr. biocídy vyrábané a potom plnené do fliaš a dodané tretej strane.

Historický vývoj

Smernica o biocídnych výrobkoch 98/8 / ES (BPD)

Smernica o biocídnych výrobkoch 98/8 / ES (BPD) sa v definícii biocídneho výrobku výslovne nevzťahovala na výrobu in situ. Na úrovni EÚ sa však dohodlo, že tam, kde bola dodávka jedného alebo viacerých prekurzorov s úmyslom použiť na výrobu biocídneho výrobku na mieste. Boli tieto prekurzory biocídnymi výrobkami a BPD sa uplatňovali.

Podľa smernice o biocídnych výrobkoch však nebolo jasné, čo by malo byť oznámené na preskúmanie v rámci programu revízie biocídov. Látku generovanú in situ, prekurzor (y) alebo kombináciu týchto dvoch látok. Preto bola zmes vyššie uvedeného oznámená bez koordinačného prístupu.

Ak sa na mieste vyrába biocíd
  • bol vytvorený bez dodávky akýchkoľvek prekurzorov. (Napríklad ozónu generovaného z kyslíka odobraného zo vzduchu obklopujúceho generátorový stroj); alebo
  • kde bola dodaná všeobecná chemikália bez zámeru, aby bola použitá na výrobu biocídneho výrobku. (Napríklad stolovej soli a vodovodnej vody následne používanej na výrobu chlórnanu sodného)

generovaná účinná látka (a všeobecne dodávaná chemikália) nebola v rozsahu pôsobnosti BPD a nebola regulovaná.

Nariadenie EÚ o biocídoch 528/2012 (BPR)

Nariadenie EÚ o biocídoch 528/2012 (BPR) zrušilo a nahradilo smernicu o biocídnych výrobkoch (BPD) 1. septembra 2013 a objasňuje definíciua biocídov in situ.

Podľa BPR EÚ je definícia biocídneho výrobku
  • akákoľvek látka alebo zmes vo forme, v akej sa dodáva užívateľovi, pozostáva z. Obsahuje alebo produkuje jednu alebo viac účinných látok s úmyslom zničiť, odradiť, zneškodniť, zabrániť konaniu. Alebo inak vykonávať kontrolu účinok na ľubovoľný škodlivý organizmus inými prostriedkami, ako je len fyzický alebo mechanický účinok;
  • akákoľvek látka alebo zmes vytvorená z látok alebo zmesí. Ktoré samy nepatria pod prvú zarážku. Ktoré sa majú použiť s úmyslom ničiť, odrádzať, zneškodňovať, zabraňovať pôsobeniu alebo inak vykonávať kontrolný účinok na akýkoľvek škodlivý organizmus akýmikoľvek inými prostriedkami ako len fyzickým alebo mechanickým pôsobením.

Dodávka prekurzora so zámerom jeho použitia na výrobu biocídneho výrobku na mieste spadá pod prvú zarážku definície biocídneho výrobku podľa BPR EÚ.

Biocídy vytvorené in situ z prekurzorov okolitého prostredia. Ktoré nie sú dodávané (napríklad vzduch, morská voda) a generované in situ z bežných chemikálií, patria pod druhú zarážku definície biocídneho výrobku podľa BPR EÚ.

Európska komisia pripravila návrh s cieľom vymedziť účinné látky vytvorené in situ. Ktoré sú v súčasnosti zaradené do kontrolného programu. Odkazom na prekurzory uvedené v hodnotenej dokumentácii, a na vytvorenú látku. V dôsledku toho boli zaradené ďalšie kombinácie na zabezpečenie, aby boli všetky kombinácie, ktoré sú v súčasnosti uvedené na trh, primerane zhodnotené. O tomto návrhu zástupcovia členských štátov rokovali na svojom 58. stretnutí, ktoré sa konalo 12. – 14. novembra 2014, kde ho aj podporili.

Návrh Komisie teda obsahuje zoznam kombinácií prekurzorov, účinnej látky a typu výrobku, o ktorých sa vie, že sú dostupné na trhu v EÚ alebo sa na ňom používajú. Niektoré kombinácie sú už súčasťou kontrolného programu, ale iné nie. V niektorých prípadoch budú musieť spoločnosti na to, aby udržali svoje biocídne výrobky na trhu, podniknúť ďalšie kroky.
In-situ vytvárané biocídne učinné látky