Exportné služby – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Exportné služby – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spojené kráľovstvo opustilo EÚ

Spojené kráľovstvo opustilo EÚ a pravidlá a postupy sa pre priemyselné odvetvia zmenili.
Nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tvorí základ pre pokračujúcu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom v mnohých oblastiach súvisiacich aj s bezpečnosťou produktov a so zdravím.
Existuje niekoľko nových pravidiel a postupov, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bolo možné naďalej uvádzať chemikálie, zmesi, výrobky a stroje na trh UK.
Pre Severné Írsko existujú osobitné pravidlá.
Uvádzanie chemických látok, biocídnych výrobkov, zmesí a výrobkov na trh Spojeného kráľovstva (Veľká Británia) od konca prechodného obdobia už nepodlieha ustanoveniam právnych predpisov EÚ o chemických látkach.
Pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z nariadení CLP, BPR, PIC a REACH, zaniknú aj právne záväzky voči agentúre ECHA ako príslušnej regulačnej agentúre EÚ pre spoločnosti z UK.
Namiesto toho sa uplatňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva.

Biocídy
BPR sa nebude uplatňovať v Spojenom kráľovstve po uplynutí prechodného obdobia.

Biocídne výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu Severného Írska ani použiť, pokiaľ nie sú autorizované v súlade s BPR po prechodnom období.

Nariadenie REACH v UK
V Spojenom kráľovstve boli vykonané potrebné zmeny, aby boli funkčné v domácom kontexte. Kľúčové zásady nariadenia EÚ REACH sa zachovali. Tento režim je v súčasnosti v prevádzke a je známy ako UK REACH. Zákonný nástroj REACH nájdete na legislation.gov.uk.

Nariadenia UK REACH a EÚ REACH fungujú nezávisle od seba.

Spoločnosti, ktoré dodávajú a nakupujú látky, zmesi alebo výrobky do a z EÚ/EHP/Severného Írska a Veľkej Británie (Anglicko, Škótsko a Wales). Budú musieť zabezpečiť, aby sa príslušné povinnosti vrátane ciel plnili podľa oboch právnych predpisov.

Podľa protokolu Severného Írska sa nariadenie EÚ REACH naďalej uplatňuje. Zatiaľ čo nariadenie UK REACH Spojeného kráľovstva poskytuje regulačný rámec pre chemické látky vo Veľkej Británii.

UK REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzenie chemických látok.

Nariadenie UK REACH Spojeného kráľovstva sa vzťahuje na väčšinu chemických látok; tie, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch a každodennom živote, napríklad v čistiacich výrobkoch, farbách, ako aj vo výrobkoch, ako je oblečenie, nábytok a elektrické spotrebiče.

Na základe nariadenia UK REACH Spojeného kráľovstva sa dôkazné bremeno kladie na spoločnosti. Od spoločností sa vyžaduje, aby identifikovali a riadili riziká, ktoré predstavujú látky, ktoré vyrábajú a obchodujú.
Musia byť schopní preukázať, ako sa látka môže bezpečne používať, a musia používateľom oznamovať opatrenia manažmentu rizík.

Nariadenie UK REACH sa vzťahuje na všetky odvetvia výroby, dovozu, distribúcie alebo používania chemikálií ako surovín alebo hotových výrobkov (nielen chemického priemyslu).
Platí bez ohľadu na veľkosť spoločnosti.
Zodpovedáte za bezpečné používanie látok, ktoré uvádzate na trh alebo používate.
Vyžaduje, aby každý aktér v dodávateľskom reťazci oznamoval informácie o bezpečnom používaní chemikálií.

Exportné služby – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

expert advice

V prípade, že potrebujete pomoc, kontaktujte nás: https://ekotox.eu/ 

Tím odborníkov EKOTOX CENTERS