Dovoz a Vývoz nebezpečných chemických látok a zmesí na trh mimo EÚ (PIC)

Dovoz a Vývoz nebezpečných chemických látok a zmesí na trh mimo EÚ (PIC)

Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení č. 649/2012 (PIC nariadenie) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú sa povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyviezť do krajín mimo EÚ. Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení č. 649/2012 (PIC nariadenie) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú sa povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyviezť do krajín mimo EÚ.

Cieľom je podporovať spoločnú zodpovednosť a spoluprácu v medzinárodnom obchode s nebezpečnými chemikáliami a ochraňovať zdravie ľudí a životné prostredie poskytovaním informácií rozvojovým krajinám o bezpečnom skladovaní, preprave, použití a bezpečnom nakladaní s nebezpečnými chemikáliami.

Týmto nariadením sa v rámci EÚ vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Nariadenie PIC sa vzťahuje na dva zoznamy:

 •  zakázané alebo prísne obmedzené chemikálie (príloha I) – priemyselné chemikálie, pesticídy alebo biocídy (napr. benzén, chloroform, atrazín a permetrín). Vývoz týchto chemikálií podlieha dvom typom požiadaviek: oznámeniu o vývoze a výslovnému súhlasu. Zoznam zahŕňa celkom 977 rôznych chemikálií, ktoré podliehajú oznámeniu o vývoze, čo znamená, že prijímajúca krajina musí byť informovaná o podrobnostiach vývozu skôr, ako sa môže uskutočniť. Zoznam sa aktualizuje v priemere raz alebo dvakrát ročne. Oznámenie o vývoze je platné jeden kalendárny rok.
 • chemikálie, ktorých vývoz je zakázaný (príloha V), a na všetky vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich balenie a označovanie, ktoré musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Tieto chemikálie môžu byť vyvezené len v množstve nižšom ako 10 kg a výlučne na účely výskumu a analýzy.

Od 1. marec 2014 je PIC nariadenie v platnosti. Od tohto dňa ECHA zodpovedá za administratívne a technické úlohy súvisiace s novým nariadením. Hlavnou úlohou ECHA je spracúvať a posielať oznámenia o vývoze dovážajúcim krajinám mimo EÚ a viesť databázu oznámení a výslovných súhlasov udelených dovážajúcimi krajinami. ECHA takisto poskytuje pomoc a zároveň aj technické a vedecké usmernenia priemyslu, povereným vnútroštátnym orgánom z krajín EÚ, ako aj z tretích krajín a Európskej komisii.

Povinnosť vývozcu notifikovať údaje vnútroštátnym orgánom

Každý vývozca látok z prílohe I k PIC nariadeniu alebo zmesí obsahujúcich tieto látky alebo výrobkov obsahujúcich tieto látky informuje v prvom štvrťroku každého roka poverený vnútro¬štátny orgán členského štátu vývozcu o množstve chemikálie (vo forme látky ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch), ktoré bolo počas predchádzajúceho roka dodané do každej krajiny. Tieto informácie sa poskytnú spolu so oznamom mien/názvov a adries každej fyzickej alebo právnickej osoby dovážajúcej chemikálie zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine, ktorým bola chemikália v danom období dodaná.

Vývozca 35 dní pred vývozom je povinný oznámiť túto skutočnosť určenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu v krajine svojho sídla. Vnútroštátne orgány vykonajú kontrolu  dokumentácie a najneskôr do 25 dní  zasielajú oznámenie ECHA. ECHA najneskôr 15 dní pred očakávaným dátumom vývozu zasiela oznámenie vnútroštátnemu orgánu v prijímajúcej krajine.

V prípade nebezpečnejších chemikálií oznámenie o vývoze nestačí a vnútroštátne orgány vo vyvážajúcej krajine musia žiadať o výslovný súhlas od prijímajúcej krajiny pred vývozom.

Oznámenie sa vykoná prostredníctvom aplikácie ePIC, ktorej prevádzkovateľom je Európska chemická agentúry (ECHA). Aplikácia zaručuje bezpečnú výmenu informácií medzi priemyslom a kompetentnými orgánom (autoritou).

Bližšie informácie o povinnostiach pre uvedenie nebezpečných produktov (zmesí) a výrobkov trh krajín EÚ/EHS sú na stránke: http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/mm-uvedenie-vyrobkov-na-trh

PIC nariadenie sa uplatňuje na:

 • vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu  udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa dohovoru (PIC)  – časť 1 prílohy I ;
 • určité nebezpečné chemikálie, ktoré sú v únii alebo člen¬skom štáte zakázané alebo prísne obmedzené ;
 • vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich klasifikáciu, označo¬vanie a balenie.

PIC nariadenie sa neuplatňuje na:

 • omamné látky a psychotropné látky ;
 • rádioaktívne materiály ;
 • odpady ;
 • chemické zbrane ;
 • potraviny a prídavné látky v potravinách ;
 • krmivá ;
 • geneticky modifikované organizmy (GMO) ;
 • farmaceutické špeciality a veterinárne lieky ;
 • chemikálie vyvážané na účely výskumu alebo analýzy v množstvách, pri ktorých je nepravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, a v každom prípade neprekročia 10 kg od každého vývozcu do každej dovážajúcej krajiny na kalen¬dárny rok.

Čo je nebezpečná chemikália?

Látka ako taká alebo látka obsiahnutá v zmesi spĺňajúca kritériá týkajúce sa fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo nebezpečnosti pre životné prostredie, ktoré sú stanovené v častiach 2 až 5 prílohy I nariadenia č. 1272/2008 (CLP nariadenie).

Usmernenie k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č.649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

PRODUKTY (ZMESI) A VÝROBKY – uvedenie na trh krajín EÚ/EHS a ďalších

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Konzultačná služba zahŕňa:

 •  oznámenie/notifikáciu vašich produktov kompetentným orgánom v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo ES
 • registráciu produktov kompetentných orgánom v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo EÚ/EHS
 • komunikáciu s kompetentnými orgánmi v krajinách EÚ/EHS aj krajinách mimo EÚ/EHS

Ponúkané služby štandardne zabezpečujeme pre krajiny:

Krajiny EÚ/EHS:

BELGICKO, BULHARSKO, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ISLAND, ÍRSKO, LITVA, LUXEMBURSKO, LOTYŠŠKO, MAĎARSKO, MATLA, NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA NÓRSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO.

Krajiny mimo EÚ/EHS:

MACEDÓNSKO, RUSKÁ FEDERÁCIA, BIELORUSKO, UKRAINA, MOLDAVSKO, TURECKO, ŠVAJČIARSKO. Súčasne poskytujeme poradenstvo pre registráciu produktov / chemických látok na trhoch USA, Kanady a Južnej Kórei.

V súčasnosti neexistuje jednotný formát pre oznamovanie produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov v členských krajinách.

Každá členská krajina EÚ/EHS aj krajina mimo EÚ/EHS má špecifický systém oznamovania požadovaných údajov, ktoré vyplývajú z národnej legislatívy.

Dovozcov a následných užívateľov, ktorí uvádzajú zmesi na trh produkty (výrobky), ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov, sú povinný podľa článku 45 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 oznamovať údaje národným toxikologickým centrám (NTIC).

Medzi tieto informácie patrí chemické zloženie zmesí uvedených na trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov, vrátane chemickej identity látok v zmesiach.

Európska chemická agentúra zverejnila zoznam Národných toxikologických informačných centier v krajinách EÚ/EHS a krajinách  mimo EÚ/EHS na stránke: https://echa.europa.eu/support/helpdesks

Mohlo by Vás zaujímať: