Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Hlavná požiadavka na uvedenie biocídneho výrobku na trh v prechodnej fáze, t. J. pred schválením účinnej látky na použitie v príslušnom type výrobku je, že účinná látka musí byť oznámená v programe preskúmania (EÚ 1062/2014) a oznámenie musí obsahovať príslušný typ výrobku. Oznámenie nesmie byť stiahnuté ani zmenené takým spôsobom, aby sa daný typ výrobku už nevzťahoval na oznámenie. Ak chcete zistiť stav kombinácie látky / typu výrobku, pozrite si zoznam biocídnych účinných látok agentúry ECHA.

Všetky ostatné podmienky registrácie (alebo notifikácie) sa v jednotlivých členských krajinách od seba viac – menej odlišujú.

V Slovenskej republike vstúpil dňa 1.11.2013 do platnosti nový zákon o biocídnych výrobkoch – Zákon č. 319/2013 Z. z. .

Tento zákon stanovuje požiadavky pre registráciu biocídnych výrobkov, ktorých účinná látka nebola ešte tzv. „schválená“ a teda takýto výrobok sa registruje podľa „starých“ požiadaviek Smernice pre biocídne prípravky. Tieto požiadavky sú uvedené v § 20 tohto zákona.

Poplatky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 340/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/