AK STE VÝROBCA DETERGENTOV ALEBO POVRCHOVO AKTÍVNYCH LÁTOK, STE POVINNÍ SPLNIŤ UVEDENÉ POŽIADAVKY

 • Vypracovať technickú dokumentáciu (príloha IV nariadenia). 
 • Vykonať postup posudzovania zhody uvedený (príloha IV nariadenia). 
 • Vytvoriť pas výrobku. 
 • Zabezpečiť, aby bol nosič údajov vytlačený alebo inak umiestnený na etikete alebo na obale viditeľným a čitateľným spôsobom v súlade. 
 • Označenie CE. 
 • Uchovávať technickú dokumentáciu a pas po dobu 10 rokov po uvedení na trh. 
 • Pri sériovej výrobe zabezpečiť dodržanie postupy zhody. 
 • Ak sa to považuje za vhodné, vzhľadom na výkon alebo riziká výrobku, vykonať testovanie vzorky, prešetriť a v prípade potreby viesť register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov, stiahnuť výrobok z trhu a informovať distribútorov. 
 • Zabezpečí označenie. 
 • Ak výrobok nespĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný v zmysle CLP nariadenia, poskytnúť orgánom členských štátov (v čl.45)  informácie podľa bodu 2.2 písm. e) prílohy IV. 
 • Poskytnúť orgánom členským štátom kartu údajov o zložkách v prípade ak ho vyzve a/alebo  ak sa zmenia údaje o detergente. 
 • Na preukázanie zhody detergentu alebo povrchovo aktívnej látky s týmto nariadením, poskytnúť informácie a dokumentáciu v papierovej alebo v elektronickej podobe, na základe žiadosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu, v jazyku vnútroštátneho orgánu. 

Ak výrobca nemá sídlo v EÚ, detergent alebo povrchovo aktívna látka môže byť uvedená na trh EÚ len vtedy, ak výrobca písomným splnomocnením určí splnomocneného zástupcu. 

Splnomocnený zástupca poskytne kópiu poverenia príslušnému orgánu na požiadanie. 


Právomoci splnomocneného zástupcu: 

– overiť, či bol vytvorený  pas výrobku vytvorený, ktorý spĺňa požiadavky nariadenia. 

– overiť, či bola vypracovaná technická dokumentácia, ktorá spĺňa požiadavky nariadenia. 

– overiť, či výrobca vykonal postup posudzovania zhody v súlade s požiadavkami nariadenia. 

– uchovávať pas výrobku a technickú dokumentáciu počas 10 rokov po uvedení na trh.