AK STE DOVOZCA DETERGENTOV ALEBO POVRCHOVO AKTÍVNYCH LÁTOK, STE POVINNÍ SPLNIŤ UVEDENÉ POŽIADAVKY

Pred uvedením detergentu alebo povrchovo aktívnej látky na trh: 

  • Preveriť či výrobca vykonal postup posudzovania zhody a vypracoval technickú dokumentáciu. 
  • Preveriť či výrobca vytvoril pas výrobku.  
  • Preveriť čí boli informácie uvedené v pase výrobku oznámené v registri výrobkov. 
  • Uviesť na etikete svoje meno, registrovaný obchodný názov alebo registrovanú ochrannú známku, poštovú a e-mailovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.  
  • V prípade ak sa domnieva, že detergent alebo povrchovo aktívna látka nie je v súlade s týmto nariadením, dovozca ho nesmie umiestniť na trh, kým sa nevykoná náprava. 
  • Ak detergent alebo povrchovo aktívna látka predstavuje riziko pre zdravie alebo životné prostredie, je povinný o tom informovať výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. 
  • Ak usúdi, vzhľadom na vlastnosti výrobku alebo riziká, ktoré predstavujú, vykoná testovanie vzoriek, a v prípade potreby vedie register nevyhovujúcich detergentov a povrchovo aktívnych látok a stiahne ich z trhu. 
  • Uchovávať odkaz na jedinečný identifikátor výrobku počas obdobia 10 rokov po tom, ako bol detergent alebo povrchovo aktívnej látke bol uvedený na trh.