AK STE DISTRIBÚTOR DETERGENTOV ALEBO POVRCHOVO AKTÍVNYCH LÁTOK, STE POVINNÍ SPLNIŤ UVEDENÉ POŽIADAVKY  

Pred uvedením detergentu alebo povrchovo aktívnej látky na trh: 

  • Preveriť či sú k detergentu alebo povrchovo aktívnej látke priložené požadované dokumenty a  etiketa, ktorá spĺňa požiadavky nariadenia. 
  • Skontrolovať či výrobca splnil požiadavky (pas výrobku, nosič údajov, zapísal výrobok v registri výrobkov).  Kedy sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov ? 

  • ak dovozca alebo distribútor uvádza detergent alebo povrchovo aktívnu látku na trh pod svojím menom, značkou alebo upraví detergent alebo povrchovo aktívnu látku takým spôsobom, že sa jedná už o iný výrobok. 


Ak dovozca alebo distribútor balí / prebaľuje detergent alebo povrchovo aktívnu látku, má tieto povinnosti: 

  • Zabezpečiť, aby bolo na obale uvedené jeho meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, adresu, pred ktorými sú uvedené slová „zabalené“ alebo „prebalené by“. 
  • Zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na označenie (vrátane digitálneho označovania). 
  • Uchovávať odkaz na jedinečný identifikátor výrobku počas 10 rokov po uvedení detergentu alebo povrchovo aktívnej látky na trhu.