Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

23.8.2019

EkotoxInfo

Nové usmernenie bolo vydané pre používateľov 1-metyl-2-pyrrolidonu (NMP) ako pomoc pri plnení požidaviek na obmedzenie použitia tejto látky. Usmernenie je potrebné najmä z toho dôvodu, že sa jedná o prvú reštrikciu tohto typu, na báze určenej hladiny bez škodlivého účinku (DNEL).

NMP sa používa ako rozpúšťadlo alebo médium pre povrchovú úpravu a je preto kritickou látkou pre rôzne priemyselné odvetvia vyrábajúce batérie, polovodiče, vlákna, farmaceutické výrobky a povrchy vinutí. Pou69vatelia NMP budú musieť splniť požiadavky reštrikcií ku 9. máju 2020. Pre aplikácie na povrchy vinutí je termín plnenia odsunutý na 9. mája 2024.

Európska chemická agentúra v úzkej spolupráci so zainteresovanými partnermi pripravila usmernenie na pomoc spoločnostiam, vrátane malých a stredných podnikov, kontrolovať riziká vyplývajúce z použitia NMP v priemyselných prevádzkach. NMP je reprodukčne toxická látka (môže poškodiť ešte nenarodené dieťa), spôsobuje vážne podráždenie očí a pokožky a je respiračne dráždivý. Uskutočnilo sa viacero konzultácií a okrúhlych stolov na identifikáciu najlepších prístupov a nájdenie ilustratívnych príkladov ako používatelia NMP môžu kontrolovať expozíciu na pracovisku a spĺňať požiadavky legislatívnych reštrikcií.

Základný prístup popísaný v tomto usmernení môže byť tiež aplikovaný v prípade ďalších obdobných rozpúšťadiel ako napríklad DMF a DMAC, pkiaľ odbobné obmedzenia v rámci legislatívy REACH budú prijaté v neskoršom období.

Usmernenie bude publikované v 23 jazykoch EÚ, pričom tieto budú zverejnené na jeseň 2019.


https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk