Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

Helsinky, 16 júla 2019 – Európska chemická agentúra (ECHA) pridala 4 nové látky na Kandidátsky zoznam vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu, schopnosť rozrušovať endokrinný systém a kombináciu iných nebezpečných vlastností. Tieto vlastnosti majú pravdepodobne vážne účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, čo vyvoláva rovnocennú úroveň obáv ako v prípade karcinogénnych, mutagénne a reprodukčne toxických (CMR), perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok.

Látky zaradené do Kandidátskeho zoznamu pre autorizáciu dňa 16. júla 2019 a ich SVHC vlastnosti:

Kandidátsky zoznam je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie. Látky na zozname kandidátskych látok sú tiež známe ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú kandidátmi na prípadné zaradenie do autorizačného zoznamu. Po zaradení do autorizačného zoznamu musí priemysel požiadať o povolenie (autorizáciu) na pokračovanie používania látky po určenom dátume (sunset date).

Spoločnosti môžu mať zákonné povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látky do Kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu vzťahovať na uvedenú látku ako takú, v zmesiach alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobkov obsahujúcich látku v Kandidátskom zozname nad koncentráciou 0,1% (hmotnostných %) má oznamovaciu povinnosť voči zákazníkom v dodávateľskom reťazci a spotrebiteľom. Okrem toho dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich látku z Kandidátskeho zoznamu majú šesť mesiacov odo dňa jej zaradenia (16. júla 2019) na oznámenie agentúre ECHA.

Viac informácií na stránkach ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk