Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

05.09.2019, 9:30 – 10:00, Bratislava

Mariana Barros, Cefic

 V marci 2019 bolo uverejnené 2. preskúmanie podľa nariadenia REACH(2nd REACH Review). Budúcnosť chemickej politiky EÚ si vyžaduje veľkú pozornosť.

Politika EÚ v oblasti chemikálií sa po roku 2019 zameriava najmä na tieto oblasti:

  1. Upevniť základy – riešiť problémy týkajúce sa kvality / súladu / aktualizácie otázok týkajúcich sa registračnej dokumentácie prostredníctvom efektívnej implementácie akčných plánov; objasniť požiadavky na expozičné scenáre; podporovať zavádzanie nástrojov IT a metodík vyvinutých ENES; zlepšiť informačné toky o bezpečnom používaní chemikálií od výroby až po spotrebiteľov, recyklovateľov a prevádzkovateľov odpadu; prijať digitálnu komunikáciu
  2. Zvýšenie predvídateľnosti právnych predpisov – zlepšiť a harmonizovať analýzy možností riadenia rizík (RMOA); štruktúrovať, harmonizovať a usmerňovať výber opatrení manažmentu rizika (RMM), vyvíjať rozhodovacie schémy; agentúra ECHA koordinuje závery RMOA vo všetkých členských štátoch prostredníctvom RiME (platforma na riadenie a hodnotenie rizika) s cieľom vyhnúť sa duplicitným regulačným iniciatívam v súvislosti s rovnakou látkou, t.j. „jedna látka = jedno RMOA= jedno RMM“.
  3. Integrácie vedy do rozhodovacích procesov – zapojiť akademických vedcov do procesov agentúry ECHA, zvýšiť kapacity odborníkov v jednotlivých členských štátoch, harmonizovať postupy posudzovania rizika v agentúrach EÚ (ECHA, EFSA, EMA) v otázkach i. hodnotenie endokrinných disruptorov ii. perzistencie, hodnotenie transportu POPs na veľké vzdialenosti pre iii. hodnotenie polymérov. Zriadiť vedecký poradný mechanizmus (SAM – Scientific Advisory Mechanism) ako autorizovaný vedecký orgán.
  4. Integrovať obehovú ekonomiku do posudzovania a riadenia rizík – zosúladiť politiky v oblasti chemikálií a odpadu; objasniť, ktoré látky je zmysluplné oznamovať pre zabezpečenie bezpečnej recyklácie a nakladania s odpadom; aktualizovať metodiky SEA a RMOA s cieľom splniť integračné kritériá obehovej ekonomiky; harmonizovať klasifikáciu odpadov.
  5. Preskúmať príležitosti na zníženie regulačných nedostatkov medzi EÚ a ostatnými regiónmi – usilovať sa o implementáciu GHS OSN vo všetkých krajinách.
  6. Spolupracovať na zvýšení dôvery v európsky chemický systém v oblasti posúdenia rizika (RA) a kontroly rizík (RM).

Prezentácia:

Mariana Barros, CeficOdprezentované prednášky v PDF:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/