Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,
ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Látky patriace do jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a) látky klasifikované ako patriace do ktorejkoľvek z týchto kategórií v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:
— karcinogénne kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— reprodukčne toxické kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— senzibilizátory pokožky kategórie 1, 1A alebo 1B,
— žieravé látky pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látky dráždivé pre kožu kategórie 2,
— látky vážne poškodzujúce oči kategórie 1 alebo dráždivé pre oči, kategórie 2;

b) látky uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009;

c) látky uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, pre ktoré je špecifikovaná podmienka aspoň v jednom zo stĺpcov g, h a i tabuľky v uvedenej prílohe;

d) látky uvedené v dodatku 13 k tejto prílohe.

Nesmú sa uvádzať na trh v zmesiach na tetovacie účely a zmesi obsahujúce takéto látky sa nesmú používať na tetovacie účely po 4. januári 2022, ak sú dané látky prítomné za týchto okolností:


a) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo ako mutagénna látka pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

b) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

c) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako kožný senzibilizátor kategórie 1, 1A alebo 1B je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

d) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka žieravá pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látka dráždivá pre kožu kategórie 2 alebo ako látka vážne poškodzujúca oči kategórie 1 alebo dráždivá pre oči kategórie 2, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako:
i) 0,1 % hmotnostných, ak sa látka používa výlučne ako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostných vo všetkých ostatných prípadoch;
e) v prípade látky klasifikovanej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

f) v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci g (Typ výrobku, časti tela) tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 uvedená podmienka jednej alebo viacerých nasledujúcich druhov, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných:
i) „Zmývateľné kozmetické výrobky“;
ii) „Nepoužívať v prípravkoch aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívať v kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči“;

g) v prípade látky, pre ktorú je podmienka špecifikovaná v stĺpci h (Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku) alebo v stĺpci i (Iné) v tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkou uvedenou v tomto stĺpci;

h) v prípade látky uvedenej v dodatku 13 k tejto prílohe je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako koncentračný limit stanovený pre túto látku v uvedenom doplnku.