CoRAP 2021-23

CoRAP 2021-23

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023

Ekotox Centers

January 1, 2021

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP a vzťahuje sa na tri nasledujúce roky 2021 – 2023.

Obsahuje látky podozrivé z toho, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.  Hodnotenie látok je proces podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 (články 44 až 48), ktorý umožňuje objasnenie takýchto potenciálnych rizík1. Návrh programu CoRAP obsahuje tri nové látky v porovnaní so súčasným plánom na roky 2020 – 2022.

Na hodnotenie v rokoch 2021, 2022 a 2023 je rozdelených 58 látok, z toho 8 sa plánuje na hodnotenie v roku 2021.

Zo 60 látok, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do aktualizácie CoRAP uverejnenej 18.3.2020 členské štáty určili päť na stiahnutie, pretože na základe nových informácií alebo zmien okolností sa hodnotenie považuje za prioritne nízke alebo zbytočné.

Pre rok 2021 sú zaradené tieto chemické látky:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


online learning

Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • Biocídy
  • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • Chemický manažment
  • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk