Ponúkame

PonúkameRýchla voľba: REACH/ CLP/ KBÚ/ Expozičný scenár/ Detergenty/ Biocídy/ Kozmetické výrobky/ Chemický manažment/ Služby legislatívnej podpory Ekotox Centers = Váš partner pre plnenie požiadaviek legislatívy na trhoch EÚ REACH Registrácia, autorizácia, IUCLID.QSAR, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich dát (data gap analyses) a dalšie;   Prejdite na : REACHREACH manažmentREACH autorizáciaREACH registrácia … Čítať ďalej Ponúkame