Autorizácia biocídneho výrobku

Biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov musí byť autorizovaný /-á, aby mohol/mohla byž uvedený/-á na trh. Kedy sa požiadavky na autorizáciu vzťahujú na konkrétny výrobok, závisí od konkrétnych účinných látok vo výrobku. Vo všeobecnosti sa požiadavky na autorizáciu podľa nariadenia EÚ o biocídoch (BPR) budú uplatňovať na výrobok, ak:

• je účinná látka (účinné látky) vo výrobku schválená a vykonávacie nariadenie je uverejnené v súlade s článkom 9 BPR, a

• vykonávacie nariadenie sa vzťahuje na typ výrobku vhodný pre daný výrobok.

Ak výrobok obsahuje viac ako jednu účinnú látku, biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov nemožno povoliť, kým sa neschvália všetky účinné látky. Inými slovami, povolenie je možné iba vtedy, keď je schválená posledná z účinných látok v biocídnom výrobku / skupine biocídnych výrobkov.

Ak bol váš biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov sprístupnený na trhu pred schválením účinnej látky (účinných látok), bude sa uplatňovať prechodné ustanovenie, kým nepožiadate o autorizáciu alebo vám bude umožnené postupne vyradiť existujúce zásoby, ak o autorizáciu neplánujete žiadať.

Ak váš biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov nebol na trhu pred schválením účinnej látky (účinných látok), musíte získať autorizáciu pred tým, ako sa biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov uvedú na trh.

Ak váš biocídny výrobok / skupina biocídnych výrobkov obsahuje účinnú látku (látky), ktorá sa má nahradiť, vykoná sa porovnávacie hodnotenie podľa článku 23 BPR EÚ a v rámci tohto posúdenia budete možno musieť poskytnúť ďalšie informácie.

Spoločnosti, ktoré chcú uviesť biocídne výrobky na trh, môžu požiadať o autorizáciu výrobku na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie.

• Vnútroštátna autorizácia
• Vzájomné uznanie
• Autorizácia Únie
• Zjednodušená autorizácia
• Skupina biocídnych výrobkov
• Paralelný obchod
• Rovnaká autorizácia biocídneho výrobku