Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

EKOTOX CENTERS sa špecializuje na tvorbu kariet bezpečnostných údajov na základe požiadaviek nariadení CLP a REACH + dodatočných požiadaviek členského štátu EÚ. Dokumenty musí vypracovať kompetentná osoba s primeranými znalosťami a odbornou prípravou, pričom sa zohľadnia osobitné požiadavky príslušného členského štátu EÚ vrátane jazykov, limitných hodnôt pri práci, oznámenia národného toxikologického centra a ďalších.

Buďte však opatrní, len “preklad” dokumentu karty bezpečnostných údajov vypracovaného bežným prekladateľom, ktorý nemá žiadne znalosti o právnych predpisoch o chemických látkach, nemôže byť v súlade z dôvodu osobitných právnych podmienok, takže je často vyhotovený prekladmi, ktoré sú príliš doslovné, chybné a nie sú v súlade s európskymi usmerneniami pre vypracovanie kariet bezpečnostných údajov. Navyše, karta bezpečnostných údajov je dnes zložitejšia, a tak multidisciplinárny tím bude určite výhodou.

Naši špecialisti majú dlhoročné skúsenosti a každodennú prácu na rôznych aspektoch právnych predpisov EÚ o chemických látkach vrátane: klasifikácie chemických látok a zmesí, prideľovania H a P viet, pravidiel označovania a balenia látok a zmesí, oznámení v toxikologickom centre, prideľovania kódov UFI, poradenstva pri označovaní, riadenia bezpečnosti dokumentácie.

Jazyk(y) v ktorých KBÚ (SDS) musia byť dodané:

Podľa článku 31 ods. 5 nariadenia REACH “Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v úradnom jazyku členského štátu(-ov), v ktorom(-ých) sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví(-ia) inak“.

1.Treba poznamenať, že je na prijímajúcom členskom štáte, aby stanovil inak – t. j. napríklad existencia výnimky v členskom štáte výroby neposkytuje výnimku v inom členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh. Aj keď členské štáty stanovia inak, môže byť žiaduce vždy poskytnúť (potenciálne dodatočne) KBÚ v jazyku krajiny.

2.Treba poznamenať, že niektoré členské štáty vyžadujú, aby sa KBÚ poskytovala v ďalších úradných jazykoch členských štátov (daného členského štátu, ak existuje viac ako jeden úradný jazyk).

3.Treba tiež poznamenať, že keďže priložený expozičný scenár sa považuje za neoddeliteľnú súčasť KBÚ, podlieha rovnakým požiadavkám na preklad ako samotný KBÚ – t. j. musí sa dodať v úradnom jazyku členského štátu (členských štátov), v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušný(-é) prijímajúci(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví(-ia) inak.

KBÚ – nové požiadavky 2022/3

Zmenami a úpravami nariadenia REACH a CLP sa postupne zavádzajú zvýšené požiadavky na formát a obsah KBÚ. Od spoločností sa vyžaduje, aby naplánovali proces implementácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Zmeny v KBÚ:

Každý dodávateľ chemických zmesí musí splniť povinnosti podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH. Odkazy na právny text boli aktualizované tak, aby odrážali najnovšiu verziu prílohy II [t. j. prílohu k nariadeniu (EÚ) 2020/878].
Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:
– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V dokumente sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

-nový formát pre oddiel 9;

-oddelenie nového pododdielu 11.2;

-oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7;
-znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7.
Krajiny a jazyky KBÚ:
EKOTOX CENTERS ponúkajú tvorbu KBÚ pre širokú škálu členských štátov EÚ a ďalších krajín, v nasledujúcich jazykoch:

Krajiny EÚ:

1. Austria German;
2. BelgiumFrench/German/Dutch;
3. BulgariaBulgarian;
4.  CroatiaCroatian;
5. CyprusGreek;
6. Czech RepublicCzech;
7. DenmarkDanish;
8. EstoniaEstonian;
9. FinlandFinnish;
10. FranceFrench;
11. GermanyGerman;
12. GreeceGreek;
13. HungaryHungarian;
14. IcelandIcelandic;
15. ItalyItalian;
16. LatviaLatvian;
17. LichtensteinGerman;
18. LithuaniaLithuanian;
19. LuxemburgFrench;
20. MaltaEnglish;
21. Netherlands Dutch;
22. NorwayNorwegian;
23. PolandPolish;
24. PortugalPortuguese;
25. RomaniaRomanian;
26. SlovakiaSlovak;
27. SloveniaSlovenian;
28. SpainSpanish;
29. SwedenSwedish;

Krajiny mimo EÚ:

1. SwitzerlandGerman/English/Italy/France;
2. United Kingdom and IrelandEnglish;
3. UkraineUkrainian.

Ak ste nenašli príslušnú krajinu/jazyk uvedený vyššie, kontaktujte nás pre individuálne posúdenie možnosti prípravy požadovaného dokumentu.