PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION

05.09.2019, 13:00 – 15:00, Bratislava

V rámci sekcie informovala o svojich skúsenostiach a plánovaných aktivitách ECHA, CEFI a Eurometaux.

Johan Nouwen (ECHA) informoval o pokroku pri hodnotení registračných dokumentácií v zmysle nariadenia REACH. Celkovo bolo vyhodnotených viac ako 2 700 dossierov a vo viac ako dvoch tretinách bol zistený nesúlad v jednom alebo viacerých sledovaných ukazovateľoch. Identifikovali sa tri hlavné dôvody nesúladu: 1. nesplnenie požiadaviek na odôvodnenie nedodania údajov; 2. neúspešné úpravy z dôvodu nesprávneho odôvodnenia alebo chýbajúcej dokumentácie; 3. nedostatočná dokumentácia.

Agentúra ECHA uverejnila 10. správu o pokroku v hodnotení podľa nariadenia REACH (10th progress Report). Sumarizuje 10 rokov skúseností s doteraz vykonanými vyhodnoteniami a poskytuje podrobnejší prehľad o hodnotiacich činnostiach agentúry ECHA v roku 2017. Poskytuje tiež odporúčania novým a existujúcim registrujúcim.

10th progress Report je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_under_reach_progress_en.pdf/24c24728-2543-640c-204e-c61c36401048

Spoločný akčný plán pre hodnotenie podľa nariadenia REACH: Agentúra ECHA odhaduje, že 20% všetkých registračných dokumentácií v každom hmotnostnom pásme sa skontroluje z hľadiska súladu. Celkovo to zodpovedá 30% všetkých registrovaných látok. Naďalej sa budú vyskytovať novo registrované látky, noví výrobcovia alebo dovozcovia už zaregistrovaných látok a aktualizácia existujúcich registrácií. To tiež znamená, že hodnotenie dokumentácie a látky bude pokračovať aj po roku 2027.

Akčný plán sa zameriava na to, ako agentúra ECHA a Komisia zintenzívnia svoje úsilie zamerané na látky, ktoré sú prioritné pri získavaní údajov, prostredníctvom kontroly súladu alebo hodnotenia látky. Plán sa tiež spolieha na členské štáty, ktoré zohrávajú neoddeliteľnú úlohu vo všetkých procesoch hodnotenia a presadzovania. Látky, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, sú 16 500 látok zaregistrovaných v plnom rozsahu v 66 000 dokumentáciách ku koncu roka 2018. Odhaduje sa, že do roku 2027 bude zaregistrovaných viac ako 3 000 nových látok.

Akčný plán je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

Od roku 2019 bude Agentúra ECHA posielať rozhodnutia o hodnotení dokumentácie všetkým registrantom, ktorých dokumentácia  nespĺňa požiadavky. Ďalšie zmeny sa vykonajú súčasne, musíte by pripravení.

Od 1. januára 2019 agentúra ECHA začala kontrolovať súlad všetkých relevantných dokumentácií pre danú látku a svoje rozhodnutia bude adresovať všetkým registrujúcim s nevyhovujúcimi dokumentáciami. Ide o zmenu oproti súčasnej praxi zameranej najmä na hlavných registrujúcich. Agentúra ECHA adresuje svoje rozhodnutia o návrhoch na testovanie všetkým registrujúcim, ktorí sa chcú spoliehať na navrhované testy, aby splnili svoju požiadavku na informácie.

Ako sa môžete pripraviť ako registrujúci

Nezabudnite skontrolovať a aktualizovať svoje registračné dokumentácie podané pred rokom 2019. Venujte osobitnú pozornosť týmto zmenám:

• Zmeny vo výrobe alebo dovoze (zvýšenie alebo zníženie množstva)
• Nové alebo zastarané použitia
• Nové alebo zmenené opatrenia na zaistenie bezpečného používania látky
• nové údaje o dovážaných alebo na mieste izolovaných medziproduktov
• Nové údaje o vlastnostiach látky

Mariana Barros (Cefic) informovala o podpísaní  spoločného vyhlásenia medzi Cefic a agentúrou ECHA (dňa 14. júna 2018) o spolupráci na presadzovaní postupného a plánovaného preskúmania / zvýšenia kvality registračných dokumentácií v rámci nariadenia REACH a pri identifikácii konkrétnych látok alebo vedeckých a technických výziev, ktoré si vyžadujú odbornú diskusiu. 26. júna 2019 Cefic z vlastnej iniciatívy vypracovala Akčný plán na preskúmanie a zvýšenie kvality registračnej dokumentácie v zmysle nariadenia REACH. Akčný plán poskytuje registrujúcim v rámci REACH rámec na zvýšenie kvality registračnej dokumentácii. Cefic nemá prístup k registračnej dokumentácii a za aktualizácie budú zodpovedné jednotlivé spoločnosti.  Akčný plán bude prebiehať v rokoch 2019 – 2026, čo umožní jeden rok plánovania a sedem rokov pre samotné aktualizácie registračných dokumentácií. Viac informácií je dostupných na stránke: https://cefic.org/our-industry/reach-dossier-improvement-action-plan/

Hugo Waeterschoot (Eurometaux) informoval o prístupe MISA (The Metals and Inorganics Sectorial Approach), ktorého cieľom je: posúdenie a podľa potreby zlepšenie súladu a kvality registračných dokumentácií v kovovom a anorganickom sektore a vyriešenie určitých technických výziev zameraných na kovové / anorganické odvetvia, v spolupráci s agentúrou ECHA.

Cieľom tohto dokumentu je vypracovať priebežný akčný plán pre MISA na roky 2018 – 2020. Súčasná verzia priebežného akčného plánu sa zameriava na priority plánované na roky 2018 – 2019 a poskytuje výhľad na ďalšie priority v rámci MISA.


Diskusia bola zameraná na problémy súvisiace s nesúladom registračných dokumentácií s požiadavkami agentúry ECHA, technickými oblasťami, poplatkami, problémami so zdrojom informácií o látke (prevzaté údaje), nečistotami, požiadavkami na testovanie a pripravenosťou agentúry ECHA a následnými krokmi pre registrujúcich. z Veľkej Británie

Prezentácia:

Johan Nouwen , ECHA

Mariana Barros, Cefic

Hugo Waeterschoot, Eurometaux

Presented lectures 2019: