Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností  – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Kontrola plnenia povinností – SVHC látky v produktoch (ECHA, 12.11.2019)

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (fórum) zverejnilo výsledky kontrol, pričom boli zistené významné nedostatky.

Dodávateľ má povinnosť komunikovať informácie v dodávateľskom reťazci o prítomnosti látok uvedených v Kandidátskom zozname v ich výrobkoch. Kontrola zistila na trhu 45 výrobkov, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Dodávatelia si nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, čo predstavuje 89%. Neplnenie sa týkalo 37 zo 42 spoločností, teda 88% keďže neuviedli názov látky svojim odberateľom predmetných výrobkov.

V prípade spoločností uvádzajúcich na trh výrobky pre konzumentov boli zistené nedostatky u 22 dodávateľov (51 %) z hľadiska poskytnutia informácií na vyžiadanie.

Produkty na ktoré boli kontroly zamerané zodpovedajú predpokladom na prítomnosť SVHC látok. Medzi takéto výrobky patria odevy, obuv, textílie; káble a elektronické príslušenstvo; plastové alebo textilné podlahy; materiály na zakrytie stien; a ďalšie plastové a gumenné produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

SVHC látky

  • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.
  • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.
  • -Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk