Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať, či použitia týchto látok spĺňajú podmienky stanovené v rozhodnutiach o autorizácii. Inšpekcie sa budú vykonávať v spolupráci s vnútroštátnymi colnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a za ochranu životného prostredia.

Činnosti v oblasti presadzovania práva v súvislosti s REF-9 sa vykonajú v roku 2021 a správa o ich výsledkoch bude k dispozícii koncom roka 2022.

Inšpekcie sa začali aj v rámci pilotného projektu v oblasti zhodnotených látok z odpadov. Projekt je prvým projektom fóra, ktorý skúma rozhranie medzi nariadením REACH a rámcovou smernicou EÚ o odpadoch. Zameriava sa na výnimku, ktorú má odvetvie recyklácie z registrácie látok, ktoré zhodnocujú odpady. Projekt sa zameriava na zhodnotené látky, ktoré spĺňajú štatút konca odpadu. Pilotné projektové inšpekcie sa vykonajú v roku 2021, pričom správa s výsledkami projektu sa očakáva v lete 2022.

ECHA 22.1.2021
https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • Biocídy
  • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • Chemický manažment
  • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Pridaj komentár