HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

Výbor členských štátov (The Member State Committee (MSC)) podporil návrh Holandska na identifikáciu HFPO-DA, jej solí a acyl halidov ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (substances of very high concern (SVHC)) vzhľadom na pravdepodobné závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Helsinky, 27. júna 2019 – Výbor členských štátov (MSC) jednohlasne súhlasil s identifikáciou 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionovej kyseliny, jej solí a acyl halidov (zahŕňajúc všetky ich individuálne izoméry a kombinácie) (HFPO-DA) ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Tieto látky sa používajú ako pomocné činidlá na výrobu fluór-polymérov s mnohými aplikáciami, ako sú fluoropolymérové živice, vinuté káble a náterové hmoty. Dôvodom návrhu Holandska sú ich vlastnosti, ktoré spôsobujú pravdepodobné závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, čo predstavuje rovnocennú úroveň záujmu ako v prípade karcinogénnych, mutagénnych a reprodukčne toxických látok (CMR), perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok.

MSC uznal, že HFPO-DA má vysoký potenciál spôsobiť účinky na voľne žijúce živočíchy a u ľudí prostredníctvom životného prostredia vďaka svojej veľmi vysokej perzistencie, mobilite vo vode, potenciál pre diaľkových transport, akumuláciu v rastlinách a pozorované účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Výbor ďalej poznamenal, že nie je známy prirodzený spôsob odstránenia HFPO-DA po jeho uvoľnení do zložiek životného prostredia, čo vedie k nepretržitej prítomnosti vo vodnom prostredí a trvalej biologickej dostupnosti týchto látok. Vzal tiež na vedomie predpokladanú expozíciu prostredníctvom potravinového reťazca a pitnej vody, ako aj obtiažnosť odstránenia týchto látok zo znečistených médií a s odstránením HFPO-DA z pitnej vody.

Spoločne tieto vlastnosti prispievajú k vysokému potenciálu týchto látok na nepretržitú, rastúcu a rozsiahlu expozíciu, ktorú by bolo ťažké zvrátiť. Zatiaľ čo samostatne žiadne z týchto pozorovaní nemôže mať rovnakú úroveň záujmu, MSC jednomyseľne súhlasil s tým, že v kombinácii ukazujú, že existujú vedecké dôkazy o pravdepodobných závažných účinkoch na životné prostredie a ľudí. MSC tiež poznamenal, že sa môže vyskytnúť kombinovaná expozícia inými kontaminantami s podobnými účinkami, čo posilňuje obavy spojené s HFPO-DA.

ECHA zaradí novo identifikované SVHC látky na Kandidátsky zoznam v polovici júla 2019. Spoločnosti používajúce tieto látky môžu mať povinnosti, ktoré bude potrebné plniť po zverejnení v Kandidátskom zozname.

Viac informácií na stránkach ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Aktuálne školenia a webináre https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk