EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

05.09.2019, 9:00 – 9:30, Bratislava

Johan Nouwen , ECHA

Agentúra ECHA informovala o práci helpdesku a pláne na rok 2020.

Na základe údajov zhrnutých do 3. septembra 2019 bolo zaregistrovaných viac ako 22 000 chemických látok, agentúra ECHA prijala od spoločností viac ako 97 000 registračných dokumentácií, viac ako 6 mil. spoločnosti oznámili klasifikáciu.

Agentúra ECHA predstavila integrovanú regulačnú stratégiu a nadchádzajúce implementačné vykonávacie nariadenie, týkajúce sa uplynutia konečnej lehoty na registráciu zavedených látok.
Ak predregistrovaná látka nie je zaregistrovaná, po konečnom dátume 31. decembra 2019 vyžaduje sa preskúmanie.

Proces hodnotenia. Bol vypracovaný spoločný akčný plán na zlepšenie postupu hodnotenia, obsahu rozhodnutí a zapojenia príslušných zdrojov ECHA / MSCA pre CCH.

V roku 2027 agentúra ECHA vyhodnotí všetky registračné dokumnetácie. Skontroluje sa približne 30% všetkých zaregistrovaných chemikálií. Agentúra ECHA informuje o zmenách v procese hodnotenia dokumentácie. Pokrok v hodnotení je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/overall-progress-in-evaluation

Proces autorizácie: Agentúra ECHA prispôsobuje svoju vedeckú a technickú prácu s cieľom zlepšiť rozhodovací proces a zabezpečiť žiadateľom predvídateľnosť. ECHA aktualizuje formát žiadosti o autorizáciu, reviduje formát stanovísk, ktorý používajú RAC a SEAC.

Proces obmedzení: Agentúra ECHA pripraví dokumentáciu týkajúcu sa kyánamidu vápenatého, chromátov olova a kaučukových granúl. Ďalšími skupinami sú: tetovacie farby, PAH v náplnii, soli kobaltu, DMF, mikroplasty, D4 / D5 / D6, formaldehyd a PFHxS.

Komunikácia v dodávateľskom reťazci: Cieľom REACH review Action 3 je vylepšiť rozšírené karty bezpečnostných údajov, harmonizovať formát a vypracovať metodiku. V dňoch 23. – 24. septembra 2019 v Hesinkách sa bude Workshop o zameraný na REACH Rewiev Action 3.

HelpNet (the network of national helpdesks): Sekretariát agentúry poskytuje podporu asistenčným pracoviskám zriadeným člesnkými štátmi podľa hlavy XIII. Cieľom siete HelpNet je zlepšiť spoluprácu medzi agentúrou ECHA a národnými asistenčnými pracoviskami REACH, CLP a BPR prostredníctvom výmeny informácií, spolupráce a vzájomnej podpory.

Webová stránka HelpNet:  https://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/helpnet/2019

Priority  agentúry ECHA na rok 2020: Centralizovanie a implementácia nariadenia REACH / CLP / BPR / PIC, budovanie interných chemických kapacít, cirkulačná ekomoniky, portál pre oznamovanie nebezpečných zmesí národným toxikologickým centrám, nanomateriály, združovanie látok, kontrola súladu, obmedzenia a žiadosti o autorizáciu.


Presentations:

Johan Nouwen , ECHA


Odprezentované prednášky v PDF:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/


REACH Conference 2019 info