EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

11.7.2019

Limitné hodnoty expozície pri práci

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

Limitné hodnoty expozície pri práci sú súčasťou opatrení na riadenie rizík podľa smernice 2004/37/ES. V prípade väčšiny karcinogénov a mutagénov nie je vedecky možné určiť úrovne, pod ktorými by expozícia neviedla k nepriaznivým účinkom. Hoci sa stanovením limitných hodnôt karcinogénov a mutagénov na pracovisku podľa tejto smernice riziká pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyplývajúce z expozície pri práci (reziduálne riziká) neodstránia úplne, prispeje sa tým k výraznému zníženiu rizík vyplývajúcich z takejto expozície, a to prostredníctvom prístupu postupných krokov a stanovovania cieľov podľa smernice 2004/37/ES. V prípade ostatných karcinogénov a mutagénov je vedecky možné určiť úrovne, pod ktorými sa nepredpokladá, že by expozícia viedla k nepriaznivým účinkom.

Maximálne úrovne expozície pracovníkov niektorým karcinogénom alebo mutagénom sa stanovujú ako hodnoty, ktoré sa podľa smernice 2004/37/ES nemajú prekročiť.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 11. júla 2021.

Kadmium a jeho anorganické zlúčeniny

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,001 mg/m3

Limitná hodnota 0,004 mg/m3 do 11. júla 2027.

Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,0002 mg/m3 (dermálna a respiračná senzibilizácia)

Limitná hodnota 0,0006 mg/m3 do 11. júla 2026.

Kyselina arzeničná a jej soli, ako aj anorganické zlúčeniny arzénu

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,01 mg/m3

V sektore tavenia medi sa limitná hodnota uplatňuje 11. júla 2023.

Formaldehyd

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (dermálna senzibilizácia)

Limitná hodnota pre krátkodobú expozíciu = 0,74 mg/m3 (0,6 ppm)

Limitná hodnota 0,62 mg/m3 alebo 0,5 ppm pre sektory zdravotnej starostlivosti, pohrebných služieb a služieb balzamovania do 11. júla 2024.

4,4′-metylénbis(2-chlóranilín)

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,01 mg/m3 (koža).

Smernica 2019/983  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019L0983

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk