EkotoxInfo 07/2022

EkotoxInfo 07/2022

EkotoxInfo 07/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

 1. DDAC – blíži sa schválenie biocídnych účinných látok
 2. Právny postup vykonávania zmien nariadenia CLP
 3. Aktualizácia Modrej príručky
 4. Látky senzibilizujúce pokožku v spotrebiteľských zmesiach
 5. SSbD – Bezpečný a udržateľný dizajn
 6. Novinky týkajúce sa autorizácie biocídnych výrobkov
 7. Novinky týkajúce sa kozmetických výrobkov

DDAC – blíži sa schválenie biocídnych účinných látok

Už existuje návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa schvaľuje didecyldimetilamóniumchlorid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch skupín výrobkov 1 a 2 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012. Ak predávate výrobky DDAC pre skupiny výrobkov PT1 PT 2, musíte podať žiadosť podľa nových európskych postupov pred uvedeným termínom.

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

Právny postup vykonávania zmien nariadenia CLP

Na poslednom zasadnutí bola nastolená otázka, či má Európska komisia právomoc prijímať zmeny a doplnenia podľa platných právnych predpisov o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Komisia plánuje prijať niektoré zmeny svojho mandátu v rámci revízie nariadenia CLP prostredníctvom delegovaného aktu bez účasti Európskeho parlamentu.

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

Aktualizácia Modrej príručky

Európska komisia uverejnila aktualizáciu Modrej príručky, ktorá poskytuje informácie o uplatňovaní pravidiel EÚ pre výrobky a ich implementácii na európskom trhu. Cieľom príručky je lepšie pochopiť pravidlá EÚ týkajúce sa výrobkov a uľahčiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých odvetviach na jednotnom trhu.

Látky senzibilizujúce pokožku v spotrebiteľských zmesiach

Francúzsko, Írsko a Nemecko vyzývajú zainteresované strany, aby predložili informácie o látkach senzibilizujúcich pokožku v zmesiach určených pre spotrebiteľov. Termín na doručenie údajov: 30/09/2022.

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/reach-certifikat/

SSbD – Bezpečný a udržateľný dizajn

Bola uverejnená technická správa Spoločného výskumného centra (JRC) “Bezpečný a udržateľný dizajn chemických látok a materiálov”, ktorá obsahuje rámec kritérií a definícií pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok a materiálov.

Novinky týkajúce sa autorizácie biocídnych výrobkov

Nemecko požiadalo Európsku Komisiu o schválenie autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov L+R Propanol PT1 Family len pre profesionálne použitie. Hodnotiacou krajinou bolo Švajčiarsko.   L+R Propanol PT1 Family obsahuje propán-1-ol a propán-2-ol ako účinné látky, ktoré sú zaradené do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 1. Autorizácia pre PT 1 (Osobná hygiena človeka) bola udelená do 30. Júna 2032.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1186) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1186&qid=1623758506160&from=EN

Belgicko požiadalo Európsku Komisiu o schválenie autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family len pre profesionálne použitie. Hodnotiacou krajinou bolo Slovinsko. Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family obsahuje peroxid vodíka ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2 . Autorizácia pre PT 2  (Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá) bola udelená do 30. Júna 2032.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1185) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1185&qid=1623758506160&from=EN

Nemecko požiadalo Európsku Komisiu o schválenie autorizácie biocídneho výrobku Bioquell HPV-AQ len pre profesionálne použitie. Hodnotiacou krajinou bolo Holandsko. Bioquell HPV-AQ obsahuje peroxid vodíka ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných
látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2, 3 a 4. Autorizácia pre PT2 (Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá), PT 3 (Veterinárna hygiena) a PT 4 (Oblasť potravín a krmív) bola udelená do 31. Júla 2032.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1226) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1226&qid=1623758506160&from=EN

Belgicko požiadalo Európsku Komisiu o schválenie autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov INTEROX Biocidal Product Family 1 len pre profesionálne použitie. Hodnotiacou krajinou bolo Fínsko. INTEROX Biocidal Product Family 1 obsahuje peroxid vodíka ako účinnú látku, ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 2, 3 a 4. Autorizácia pre PT2 (Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá), PT 3 (Veterinárna hygiena) a PT 4 (Oblasť potravín a krmív) bola udelená do 30. Júla 2032.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1232) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1232&qid=1623758506160&from=EN

Nemecko požiadalo Európsku Komisiu o schválenie autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov Knieler & Team Propanol Family pre priemyselné a profesionálne použitie. Hodnotiacou krajinou bolo Švajčiarsko. Knieler & Team Propanol Family obsahuje propán-1-ol a propán-2-ol ako účinné látky, ktoré sú zaradené do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 1, 2 a 4. Autorizácia pre PT 1 (Osobná hygiena človeka), PT 2 (Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá) a PT 4 (Oblasť potravín a krmív) bola udelená do 31. Júla 2032.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1282) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1282&qid=1623758506160&from=EN

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

Novinky týkajúce sa kozmetických výrobkov

Nariadenie komisie (EÚ) 2022/1181 upravuje prahovú hodnotu látok uvoľňujúcich formaldehyd  ako konzervačnej látky v  nezmývateľných aj zmývateľných kozmetických výrobkoch.

Používanie formaldehydu z dôvodu klasifikácia ako karcinogén (kategórie 1B)  je v kozmetických výrobkoch zakázané. V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa uvádza zoznam látok, ktoré je povolené používať v kozmetických výrobkoch ako konzervačné látky. Niektoré z uvedených látok postupne uvoľňujú formaldehyd, aby plnili funkciu konzervácie v konečnom kozmetickom výrobku. S cieľom informovať spotrebiteľov citlivých na formaldehyd o prítomnosti formaldehydu, ktorý môže vyvolať alergickú reakciu je stanovená prahová hodnota  v konečnom výrobku na 0,05 % (500 ppm) a výrobok musí byť označený špecifickým upozornením „obsahuje formaldehyd“.

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov dospel k záveru, že súčasná prahová hodnota dostatočne nechráni spotrebiteľov citlivých na formaldehyd, preto navrhol zníženie súčasnej prahovej hodnoty na 0,001 % (10 ppm) bez ohľadu na to, či výrobok obsahuje jednu alebo viac látok uvoľňujúcich formaldehyd.

Všetky konečné výrobky, ktoré obsahujú látky uvoľňujúce formaldehyd, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1223/2009 v znení uplatniteľnom od 30. júla 2022, sa môžu uvádzať na trh Únie do 31. júla 2024 a môžu byť sprístupnené na trhu Únie do 31. júla 2026.

Nariadenie komisie (EÚ) 2022/1176 na základe stsnoviska Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov sprísňuje koncentrácie pre látky Benzophenone-3 a Octocrylene používané ako UV filtre v kozmetických výrobkoch z dôvodu ich vlastností ako potenciálne narúšajúce endokrinný systém.

Látka Benzophenone-3 je bezpečná pre spotrebiteľa ak sa používa ako UV filter:

 • v koncentrácii do 2.2 %: Kozmetické výrobky na telo vrátane výrobkov
  vo forme aerosólového rozprašovača a pumpičkového rozprašovača;
 • v koncentrácii do 6 %: Kozmetické výrobky na tvár, na ruky a  na pery okrem výrobkov vo forme aerosólového rozprašovača a pumpičkového rozprašovača;
 • Pri použití v koncentrácii 0,5 % na účely ochrany zloženia výrobku obsah použitý ako UV filter nesmie prekročiť 1,7 %.

Látka Octocrylene  je bezpečná pre spotrebiteľa ak sa používa ako UV filter:

 • v koncentrácii do 10 % samostatne;
 • v koncentrácii do 10 %:  Kozmetické výrobky na tvár, na ruky a  na pery okrem výrobkov vo forme aerosólového rozprašovača a pumpičkového rozprašovača
 • v koncentrácii do 9 %: Výrobky vo forme aerosólového rozprašovača   

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/