IDENTIFIKÁTOR UFI

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka služby systému prideľovania UFI kódov pre portfólium Vašich produktov, vypracovanie / revíziu KBÚ a etikiet vo väzbe na nové požiadavky nariadení REACH a CLP, PCN notifikácie a ďalšie súvisiace služby.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Čo je identifikátor UFI?

Jednoznačný identifikátor (UFI) je určený na vytvorenie jednoznačného spojenia medzi výrobkom uvedeným na trh a dostupnými informáciami pre liečbu zamestnancov a širokej verejnosti pracujúcej s látkou pracujú a pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k intoxikácii resp. inému poškodeniu ich zdravia.

UFI kód je 16-znakový alfanumerický kód, ktorý sa uvádza na etikete produktov a v karte bezpečnostných údajov klasifikovaných ako nebezpečných v zmysle CLP nariadenia.

UFI sa viaže na identické zloženie produktu.

Príkladom jednoznačného identifikátora vzorca v správnom formáte je YV9K-3J9A-G209-C2T7.

Podmienkou pridelenia UFI kódu je, že všetky produkty, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI kódom, musia mať rovnaké zloženie t.j. jeden UFI kód = jeden produkt.

Termíny pre oznámenie UFI kódov do NTIC:

do 1.1.2021        produkty určené na spotrebiteľské použitie
do 1.1.2021        produkty určené na profesionálne použitie
do 1.1.2024        produkty určené na priemyselné použitie

Podľa novej prílohy VIII k nariadeniu CLP dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú na trh nebezpečné produkty, sú povinní poskytovať národným toxikologickým centrám (NTC) špecifické informácie o svojich produktoch v  harmonizovanom formáte. Tieto informácie budú používať národné toxikologické centrá (NTC) v prípadoch ohrozenie zdravia ľudí spôsobenom nesprávnym používaním produktov.

Požadované informácie predkladané NTC / PCN ECHA portál:

  • – UFI kód produktu
  • – informácia o úplnom chemickom zložení produktu – (presné koncentrácie alebo rozsahy koncentrácií nebezpečných zložiek a zložiek, ktoré sa nepovažujú za nebezpečné). Je to viac ako informácie, ktoré sa uvádzajú v karte bezpečnostných údajov.
  • – toxikologické informácie o produkte – (tieto informácie sa budú poskytovať ako voľný text a bežne sú k dispozícii v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov)
  • – priradená kategória produktu na základe jeho hlavného zamýšľaného použitia – podľa európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS – preklik na dokument https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/0/eupc_v1_en.pdf/21ef0a35-17e0-2e74-1bb2-2e96a6e28ac8),
  • – informácie o predkladateľovi a produkte (napr. obchodný názov, obal, farba),
  • – informácie o klasifikácii a označovaní  produktu podľa nariadenia CLP,
  • – informáciu, o účele použitia produkt (spotrebiteľské, profesionálne alebo priemyselné).

Nový jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) a nová etiketa sú potrebné vždy, keď sa: 

  • – pridá, nahradí alebo odstráni zložka zmesi,
  • – zmenia koncentrácie zložiek nad rámec povolených odchýlok, 
  • – zmení jednoznačný identifikátor vzorca zmesi v zmesi u dodávateľa.

Plánovanie zmeny etikiet výrobkov.

Spoločnosti by mali byť pripravené prideliť jednoznačné identifikátory vzorcov a pridať ich na etikety výrobkov (alebo obaly) krátko pred príslušnou lehotou na predloženie informácií o produkte.

Tlač jednoznačných identifikátorov vzorcov je potrebné starostlivo naplánovať do harmonogramu podniku a môže sa vykonať pred príslušnými konečnými termínmi. 

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

https://reachtraining.eu/skolenia-sk

INVENTARIZÁCIA PRODUKTOV (KBÚ SKRÍNING)

SPRAVA IDENTIFIKÁTOROV UFI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ETIKETA

NOTIFIKÁCIA NTIC